ครอบครัวที่ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”

199 Views  | 


ไม่ใช่ทุกครั้งที่สมาชิกในครอบครัวนั้นจะมีความเข้าอกเข้าใจกันในทุกสถานการณ์ ความคิดหรือการตัดสินใจที่ต้องทำร่วมกัน ในบางครั้งอาจจะไม่ราบรื่นเสมอไป และเกิดความขัดแย้งกันในครอบครัว
ทำไมคนในครอบครัวเราถึง “เป็น” หรือ “มีความคิด” แบบนี้กันนะ ซึ่งไม่ผิดที่คนจะแตกต่าง เพราะคนเกิดมามีพัฒนาการมาตั้งแต่เด็กจนโต ย่อมที่แตกต่างกันทั้งทางด้านของอารมณ์และการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องที่ควรฝึกฝน เราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน “พฤติกรรม” หรือ “ความคิด” ของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองพอใจ แต่เราควรเรียนรู้ที่จะยอมรับในแบบที่เขาเป็น


คนเรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยเวลาในการเรียนรู้  การทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนก็คือ  การพยายามที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบพฤติกรรมทั้งของตัวเองและของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมไปถึงสัมคมในครอบครัวด้วย

ในปี ค.ศ. 1962 ได้มีทฤษฎีการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นที่เรียกว่า หรือ Myers-Briggs Type Indicator เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจบุคลิกของผู้อื่น ผ่านการทำแบบทดสอบบุคลิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะทำการแบ่งมนุษย์ออกเป็น 16 แบบด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะประมวลออกมาเป็นตัวอักษร 4 ตัว เป็นแบบวัดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ที่นอกจากจะทำให้เราเข้าใจตัวเองแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจผู้อื่นได้อีกด้วย
มาเช็คดูกันว่าคุณและคนในครอบครัวมีบุคลิกแบบไหนที่ 
http://www.minddojo.info/assessment


John Doe
Sukanya Saysud (Beers)
Marketing Online

"เป็นคนที่สวยมาก"


Powered by MakeWebEasy.com