top of page

DISC 

ผลการทดสอบ

 คนสไตล์ D เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย เน้นประสิทธิภาพและความฉับไว มีความมั่นใจสูง ริเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมหรือวิธีการเดิม เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน

D.จาง-T
Cจาง
I.จาง
Sจาง
D_
D
0
D_
I 4
0
D_
S 4
0
D_
C
0
bottom of page