top of page

DISC 

ผลการทดสอบ

     คนสไตล์ D เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย เน้นประสิทธิภาพและความฉับไว มีความมั่นใจสูง ริเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมหรือวิธีการเดิม เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน

D.จาง-T.png
Cจาง.png
I.จาง.png
Sจาง.png
D_.png
D.png
0
D_.png
I 4.png
0
D_.png
S 4.png
0
D_.png
C.png
0
bottom of page