top of page
Leadership Intelligence (Bootcamp)

Driving Digital Innovation  for Leaders

  • เนื้อหา 20%

  • กิจกรรม 40%

  • พนักงานระดับผู้นำ

  • ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ในปัจจุบัน คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำควรมีทักษะ และความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งสำคัญที่เรามักจะลืม นั่นคือ ‘บุคลากร’ คนนั้น เคยทำงานเป็นผู้ตามมาก่อน เมื่อเขาได้รับโอกาสจากทัศนคติ ความสามารถ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำในองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นทักษะการเป็นผู้นำที่ดีจึงเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งผู้นำควรรู้ และนำไปปฎิบัติเพื่อนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นผู้นำมักเจออุปสรรคหลายอย่าง ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้จะสร้างความขัดแย้งให้กับการทำงานในทีม ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จ หรือสำเร็จแต่สมาชิกภายในทีมไม่มีความสุขในการทำงานซึ่งสาเหตุมักเกิดจาก อุปสรรคทั้ง 6 ของการเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำมักเจออุปสรรคหลายอย่าง ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้จะสร้างความขัดแย้งให้กับการทำงานในทีม

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญ ?

ความท้าทายของคนเก่งที่ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้นำคือ การปรับความคิดวิธีการทำงาน จากเดิมที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง เน้นสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ แต่การเป็นผู้นำคือ การนำทีมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน เน้นสร้างคน พัฒนาสมาชิกให้มีความสามารถมากขึ้น

และอีกหนึ่งความท้าทายคือ การนำทีมที่เต็มไปด้วยคนเก่ง สมาชิกที่มีความคิดก้าวหน้า และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ผู้นำต้องสามารถปรับตัวเอง ดึงจุดแข็งของแต่ละคนให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มความเชื่อมั่นของสมาชิกในทีม ใช้ทรัพยากรของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง สามารถนำทีมไปสู่เป้าหมาย และยกระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solution Outcomes

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่คุณจะได้ในหลักสูตรนี้

เป็นผู้นำที่เข้าใจธรรมชาติของตนเอง: สามารถปรับใช้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตัวเองไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้น สามารถเป็นผู้นำที่นำทีมด้วยความเป็นธรรมชาติของตนเอง

เป็นผู้นำที่มีความคิดแบบก้าวหน้า: มีแนวคิดเปิดกว้าง กล้าที่จะท้าทายสิ่งใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา สร้างแรงผลักดันให้กับทีม นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำที่สร้างพลังบวก และแรงบันดาลใจ: เป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวก เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกเพื่อให้เขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมคอยซัปพอร์ตสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความสามารถออกมาให้ได้มากที่สุด

เป็นผู้นำที่สามารถนำทีมได้หลากหลาย: เข้าใจในความแตกต่างของสมาชิก และนำมาปรับใช้ในการทำงาน การสื่อสาร สามารถแบ่งงานได้เหมาะสมกับความสามารถแต่ละคน บริหารทีมให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เป็นผู้นำที่ให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์: สามารถสื่อสาร และให้ Feedback กับสมาชิกได้อย่างตรงจุดโดยที่ไม่ทำร้ายความรู้สึกของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดีย ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Agenda: Leadership Intelligence Bootcamp

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
ผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกของทีม ด้วยการเข้าใจตนเองผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา ( MBTI )
10:45 - 12:00
การสื่อสารแต่ละสไตล์ในการเป็นผู้นำ มีลักษณะอย่างไรบ้าง พร้อมกับการพัฒนาตนเองในด้านของผู้นำที่เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
13:00 - 14:30
การเป็นผู้นำที่เตรียมตัวพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ เพิ่มแรงผลักดันความสำเร็จของผู้นำ ด้วยแนวคิดที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จ ( Success Mindset )
14:45 - 16:30
เรียนรู้ 5 องค์ประกอบสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับผู้นำและทักษะที่จำเป็นในการเอาใจใส่สมาชิกทีม
เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
ท้าทายการสร้างวิธีการใหม่ ๆ ปรับปรุงวิธีการทำงาน เปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในบทบาทของผู้นำ ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม
10:45 - 12:00
การเป็นผู้นำที่ดี รับความต้องการ เข้าใจ สร้างพื้นที่เปิดให้กับสมาชิกทีม เพื่อการนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (การเข้าใจผู้อื่น การฟัง และการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์)
13:00 - 14:30
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำด้วยวิธีการโน้มน้าวจูงใจสมาชิกทีมทำให้ทีมเห็นพ้องต้องกันด้วยการรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง ด้วย 6 ช่องทางการโน้มน้าว
14:45 - 16:30
การสร้างแรงบันดาลด้วยบทบาทของผู้นำให้กับสมาชิกทีมเพื่อกระตุ้นให้ทีมเกิดแรงจูงใจ เสริมพลังใจ ด้วยหัวใจของ ผู้นำ

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยยึดตามทฤษฎีของ Carl Jung และ มีการการพัฒนามากกว่า 60ปี จากการประยุกต์ใช้ทั่วโลก ระบุความชอบส่วนบุคคลใน 4 มิติ 8 คู่ตัวอักษร ได้แก่

วิดีโอตัวอย่างของ Workshop Leadership Intelligence (Bootcamp)

LD.jpg

Leadership Challenge

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Thank you!

bottom of page