top of page

No Silo Rule กฏที่จะเพิ่มนวัตกรรมให้กับองค์กรคุณกฎง่าย ๆ ที่ทุกคนรู้โลกรู้แต่ทํายากเหลือเกิน แต่ถ้าทําได้องค์กรของคุณจะกลายเป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมได้อย่างไม่หยุดนิ่ง เหมือนอย่างที่ Elon Musk ทํากับ Tesla เขาออกกฎสําคัญนี้ผ่านไปยัง Manager ของเขา เพื่อให้พนักงานทุกคนทําลายกําแพงระหว่างสายงาน เพราะส่วนตัวแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารแบบถ่ายทอดคําสั่งจากหัวหน้างานไปสู่ลูกน้อง มันกลายเป็นการให้อํานาจแก่ตัวบุคคล อันจะส่งผลเสียแก่องค์กร แต่เขาชอบที่ให้ พนักงานทุกคนสามารถ แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องขออนุญาตใครก่อน ตราบใดที่มันคือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเพื่อองค์กร จนทําให้ตอนนี้ Tesla เป็นองค์กรหนึ่งที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก


กฎนี้ยังมีความน่าสนใจตรงที่ว่า ในปัจจุบันหลากหลายองค์กรเริ่มมีแนวทางในการสร้างองค์กรแบบ Team Project มากยิ่งขึ้น เพราะข้อดีคือทีมเปลี่ยนแปลงได้เร็วตามสถานการณ์ของโลกที่เกิดขึ้น และที่สําคัญคือไม่มีปัญหา “การแบ่งพรรคแบ่งพวก” เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ Musk เคยอธิบายเพิ่มเติมไว้อีกว่า


เช่นเดียวกันกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการนวัตกรรมอย่าง Steve Jobs ที่ในยุคหนึ่ง Jobs มีความตั้งใจจะล้ม ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาอย่าง Sony ลง ด้วยการสร้าง ipod มาฆ่า Walkman jobs วิเคราะห์ว่า Sony มีความใหญ่โตเกินไป จน Music Player Everyone is ทําให้ต้องแบ่งออกเป็นส่วนงานต่างๆ ทําให้ยากต่อ Talking About การพัฒนาเครื่องเล่นเพลงแบบดิจิทัล เขาจึงเดินหน้า ลุย Project ด้วยการ เข้าไปควบคุมทีมให้ทํางาน Therefore กันเหมือนเป็นหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดเพื่อ ความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของพวกเขา ซึ่งความสําเร็จจาก การทํา Project นี้ เราจึงเห็น Walkman ตายไป จากโลกนั่นเองคําถามก็คือ เราจะสร้างทีมงานที่ไม่มี Silo ได้อย่างไร? ยากแค่ไหนที่จะทําให้เกิดขึ้นจริง ? ความโหดร้ายคือ การมีความคิดแบบ No Silo นั้นเกิดขึ้นยาก เพราะมันเป็นธรรมชาติของการ ดําเนินธุรกิจ ที่เมื่อเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้ว การกําหนดขอบเขตในการทํางานออกเป็นส่วนต่าง ๆ เป็น เรื่องที่ต้องทํา เพื่อให้องค์กรเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ใช่ว่าองค์กรใหญ่จะทํามันไม่ได้
วิธีการที่องค์กรจะสามารถลด Silo ได้
( สรุปออกมาได้ 3 ข้อ ดังนี้ )

1. หัวหน้างานคือ “ วัคซีนป้องกัน Silo ”

อย่างที่บอกว่าการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ ดังนั้น ผู้ที่จะคอยควบคุมดูแลไม่ให้มันเกิดขึ้นคือ หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ ต้องตระหนัก อยู่เสมอว่าการมีทัศนคติแบบ Us VS Them คือสิ่งที่ก่อให้เกิด Silo และ มันจะแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งสายงานเหมือนกับไวรัส ในฐานะหัวหน้างานคุณต้องไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้น

สิ่งที่ทําได้คือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พร้อม ให้พนักงานแบ่งปัน แสดงความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน มุ่งเน้นการถกเถียงเพื่อให้องค์กร ได้ประโยชน์สูงสุด มิใช่ปล่อยให้ความเห็นมาจากคนใดคนหนึ่ง หรือสายงาน ใดสายงานหนึ่งเท่านั้น

2. สร้างการร่วมมือกันระหว่างสายงาน

ซึ่งทําได้ทั้งในเชิงสัมพันธภาพความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือที่เรียกกว่า Collaboration ทําได้โดยสร้างกิจกรรม การอบรม หรืออื่น ๆ ที่จะส่งเสริม ทางด้าน Soft Side ให้กับพนักงานและการปรับปรุงการแบ่งปันประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือที่เรียกว่า Coordination ทําได้โดยการปรับที่กระบวนการต่างๆ ระหว่างสายงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เครื่องมือหรือระบบต่างๆ ก็ได้3. สร้างการเรียนรู้ข้ามสายงาน

โดยอาจจะทําได้โดยให้พนักงานมีโอกาสในการ Rotation ไปยังสายงานอื่น ๆ ที่ตัวเองต้องร่วมงานบ้าง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของสายงานอื่น เป็นการ Empathy ลูกค้ภายในไปในตัวด้วย หรือแม้กระทั่งมอบหมาย Project ให้พนักงานข้ามสายงานมาทํางานร่วมกัน เช่น จัดโครงการประกวดนวัตกรรมหรือจัด Hackathon ให้พนักงานมาระดมสมองแก้ปัญหาร่วมกัน โดยอาจจะมีพนักงาน 1 คนจากทีมออกแบบ , 1 คนจากทีมวิศวกร , 1 คนจากการตลาด และ 1 คนจากการเงิน เป็นต้นสุดท้ายแล้วองค์กรใดสามารถทําให้ Silo หายไปจาก องค์กรได้ นอกเหนือจากนวัตกรรมมากมายที่จะเกิด ขึ้นจากความร่วมมือแล้ว บรรยากาศการทํางานภาย ในองค์กรจะอบอวลไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ความ เป็นหนึ่งเดียวก็จะเกิดขึ้น และแน่นอน Employee Engagement ก็จะสูงขึ้น ตามไปด้วยเช่นเดียวกัน “No Silo , Many Benefits”
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page