top of page
Team DoJo Retreat (Team Building) การทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นคำที่ทำให้รู้สึกถึงพลังและการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาล พร

70% กิจกรรม

20% แลกเปลี่ยนไอเดีย

10% เนื้อหา

  • ผู้บริหาร

  • ผู้บริหารระดับกลาง

  • พนักงาน

จำนวนผู้เข้าร่วม

10 ขึ้นไป

Design Thinking For Business

Activities that stimulate and foster participation in contextual teamwork The diversity of people, whether it is a generation or a culture.

  • A team of speakers with bilingual communication capabilities. and get a whole group of participants Both small to large (20-150 Participants)

  • Engage in the role of teamwork through an Energetic Outdoor process that draws learning and fun from the participants.

  • Build knowledge and understanding through intellectual indoor activities

  • Create tangible results through Facilitation Processes.

  • People Solution that can be adjusted as appropriate by using best practice tools and methods

MindDoJo ใช้ TEAM ในการทำ Team Building

EwSnWz4M.jpeg

T : Together & Trust

ให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถึงความร่วมมือและความไว้วางใจกันตลอดการอบรม

c1jHobWs.jpeg

E : Energy & Engaging

วิทยากรใช้กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เสริมพลังบวกให้กับผู้เข้าร่วมสร้างการร่วมมือระหว่างผู้เข้าอบรม  (วิทยากรสามารถทำกิจกรรมได้ทั้ง เวอร์ชั่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 T : Together & Trust ให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถึงความร่วมมือและความไว้วางใจกันตลอดการอบรม

A : Activity

กิจกรรมที่มีความสนุกสนานและเน้นกระบวนการคิดภายในทีมร่วมแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์

5-Dysfuction-news.jpg

M : Method

เครื่องมือในการเข้าใจคนและสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในการทำงานเป็นทีม 5 Dysfunction of a team , LSP

สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตรนี้

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร: กิจกรรมทีมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีการสื่อสาร เน้นการแชร์ไอเดีย แนวคิด แก้ไขข้อขัดแย้ง และให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจเป้าหมายเดียวกันผ่านกิจกรรม เห็นภาพการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. ปลุกความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจ: กิจกรรมการสร้างทีมที่ช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมโดยการสร้างโอกาสให้พวกเขาพึ่งพาซึ่งกันและกัน แบ่งปันจุดอ่อน และทำงานผ่านความท้าทายร่วมกันในกิจกรรม

3. การทำงานร่วมกัน: กิจกรรมการสร้างทีมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันในบริบทที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างแผนกหรือทีมต่างๆ ที่อาจไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นประจำ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน การแบ่งปันความรู้และรูปแบบการทำงานของกันและกัน นำไปสู่ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เและสร้างความสามัคคีปรองดองมากขึ้น

4. การแก้ปัญหาผ่านการทำงานาร่วมกันกับทีม: กิจกรรมการที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมเกิดการแก้ปัญหาความท้าทาย กิจกรรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากมุมต่างๆ การปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อความท้าทายใหม่ๆ และค้นหาแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ สามารถเตรียมทีมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการเรียน:
Team Dojo Retreat (Team Building)

ระยะเวลา
กิจกรรม
9:00 - 10:30
กิจกรรม Ice Breaking & Energizer ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเป็นการเริ่มต้นของการสื่อสาร
10:45 - 12:00
กิจกรรมกลุ่มที่แสดงถึงการสื่อสาร การทำงานร่วมกันของสมาชิกทีมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรม ผ่าน กิจกรรม Group Dynamics & Decisions
13:00 - 14:30
สร้าง ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ /การบริการ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่กิจกรรมกำหนด แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานให้เห็นเป็นภาพ ผ่านกิจกรรม Build Activity
14:45 - 16:00
การตั้งเป้าหมายกับตนเองเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการอบรมนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของผู้เข้าอบรม และ สร้างคำมั่นสัญญาผ่าน Core Value ขององค์กร

กำหนดการเรียน:
Team Building with Lego Serious Play

ระยะเวลา
กิจกรรม
9:00 - 9:45
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและทลายภูเขาน้ำแข็งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเป็นสารตั้งตนของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาที่มีประสิทธิภาพ
9:45 - 14:30
การสื่อสารระหว่างทีมโดยเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรมให้เป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยแปลงหัวข้อยากๆ ให้เป็นหัวข้อที่สื่อสารได้ง่ายผ่านการใช้ตัวต่อ LEGO เพื่อให้สมาชิกทุกคนเห็นภาพเดียวกันและเข้าใจความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกัน
14:45 - 16:00
การหาวิธีการแก้ปัญหาและการตกลงร่วมกันภายในทีมผ่านการใช้ตัวต่อ LEGO เพื่อสร้างคำมั่นสัญญาและเป้าหมายที่ต้องทำให้กับทีมและองค์กร ด้วย Team Canvas

การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของทีมเป็นสิ่งสำคัญที่ MindDoJo ออกแบบกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับผู้เข้าอบรมและความต้องการขององค์กร ดังนั้น การเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมและวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ MindDoJo นำสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาออกแบบเป็น Solution ที่สามารถ Customize ได้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด

5 หลุมพราง! ที่มักขัดขวางการทำงานเป็นทีมที่ดี
5 หลุมพราง! ที่มักขัดขวางการทำงานเป็นทีมที่ดี

วิทยากีผู้เชี่ยวชาญ

สนใจจัด Team Building ในองค์กร (ติดต่อเรา)

Thank you!

bottom of page