top of page
Advance-Presentation.jpg

Advance Presentation

"ทักษะการนำเสนอผลงานขั้นสูง ก้าวข้ามขีดจำกัดการนำเสนอผลงานให้เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ"

  • เนื้อหา 40%

  • ลงมือปฏิบัติ 40%

  • Demo ตัวอย่าง 20%

  • หัวหน้าสายงาน

  • ผู้ที่นำเสนอ

จำนวนผู้เข้าร่วม

20 - 25คน

75% คือสัดส่วนของคนที่กลัวการนำเสนอและการพูดต่อหน้าผู้อื่น เป็นที่น่าเสียดายมาก ๆ เพราะหลาย ๆ คนในกลุ่มนี้มีไอเดียและความคิดที่ดี ปัญหาสำคัญที่ทำให้ไอเดียของพวกเขาถูกปัดตกไป นั่นก็คือเขาไม่รู้ว่าจะสื่อสารไอเดียออกมาใน Presentation ได้อย่างไร โดยในปัจจัยการนำเสนอผลงานหรือ Presentation ไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลอีกต่อไป แต่จะเป็นการพยายามสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ฟังเห็นด้วยและอยากจะซื้อไอเดียที่นำเสนอ จะดีกว่าไหมหากได้แปลงโฉมการนำเสนอทั้งในส่วนของผู้นำเสนอ สื่อประกอบการนำเสนอ และกลวิธีการสื่อสารประเด็นออกไปให้แก่ผู้ฟัง หลักสูตร Advance Presentation จะช่วยทำให้ทุกคนสามารถสร้างอิมแพคในการนำเสนอของตนเองไปยังผู้ฟังได้ และติดอาวุธให้ผู้นำเสนอสามารถถ่ายทอดไอเดียจนนำไปสู่การประสบความสำเร็จ

ทำไมทุกองค์กรต้องเรียนหลักสูตรนี้:

wA7prah5_edited.jpg

Solution Outcomes

ผลลัพธ์จากหลักสูตรทักษะการนำเสนอผลงานขั้นสูงจะช่วยทำให้คนในองค์กรมีทักษการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุก ๆ การนำเสนอผลงาน

ผู้นำเสนอมีความมั่นใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น: ผู้นำเสนอจะมีความมั่นใจในการนำเสนอผลงานมากยิ่งขึ้น ผ่านการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ข้อกังวล และทุก ๆ องค์ประกอบของการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ

นำเสนอผลงานที่จะสร้างอิมแพคให้แก่ผู้ฟังได้: ผู้เข้าอบรมจะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นผู้นำเสนอผลงานที่ทรงพลัง สามารถสร้างความประทับใจและสร้างสัมผัสส่วนบุคคล (Personal Touch) ให้แก่ผู้ฟังได้

สื่อประกอบการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ: ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการสร้างสื่อประกอบการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารด้วยภาพมากยิ่งขึ้น

ลดช่องว่างของปัญหาในการนำเสนอผลงาน: ผู้เข้าอบรมจะได้รับการเติบเต็มทักษะการเทคนิคต่าง ๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะผู้เข้าอบรมมักมาด้วยความกลัวในการนำเสนอ MindDoJo จึงจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจน

Agenda Day 1

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:15
แลกเปลี่ยนปัญหาหรือความท้าทายของทักษะการนำเสนอผลงานจากประสบการณ์ของทุกคนด้วยการ Demo นำเสนอผลงานเพื่อนำข้อมูลมา Coaching แบบ One-on-One Feedback เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานในด้านทักษะ การใช้ภาษา และการปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสม
10:30 - 12:00
ฝึกฝนวิเคราะห์เป้าหมาย เกณฑ์ และผู้ฟังเพื่อออกแบบและหาแนวทางการนำเสนอให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ฟัง เพื่อสร้างอิมแพคและการสัมผัสส่วนบุคคล (Personal Touch) ผ่านการวิเคราะห์ด้วย 8 คำถามของการวิเคราะห์ผู้ฟัง
13:00 - 14:30
เรียบเรียงโครงสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ด้วยกรอบแนวทางการสื่อสารแบบปิระมิด (Pyramid Structure) และเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอเรื่องราวเพื่อให้ตอบสนองกับความรู้สึกของผู้ฟังตามเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป
14:45 - 16:00
เปลี่ยนการนำเสนอผลงาน (Presentation) เป็นการเล่าเรื่องราวที่ทรงพลัง (Storytelling) ให้เกิดอิมแพคต่อผู้ฟัง แทนการนำเสนอผลงานแบบเดิม ๆ โดยจะได้เรียนรู้โครงสร้างการใช้การเล่าเรื่องทั้ง 4 รูปแบบทั้งการรายงาน การอธิบายข้อมูล การนำเสนอไอเดีย และการสร้างแรงกระเพื่อมทางจิตใจ พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้งานให้เชี่ยวชาญ

Agenda Day 2

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:15
ออกแบบสื่อสารนำเสนอผลงานด้วยเทคนิคและแนวทางที่หลากหลายตามข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ โดยลงมือปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่จะนำไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจในการนำเสนอผลงาน
10:30 - 12:00
ประยุกต์ใช้กลวิธีทางจิตวิทยาที่จะช่วยสร้างผู้ฟังจดจ่อและประทับใจในการนำเสนอผลงานมากยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคการทำความเข้าใจสมอง ซึ่งะช่วยตกแต่งให้การนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพมีความน่าสนใจทั้งในตัวของเนื้อหาและสื่อประกอบการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
13:00 - 14:30
ลดความประหม่าในการนำเสนอผลงานด้วยการเรียนรู้การรับมือในช่วงของการตอบคำถาม และการเตรียมความพร้อมกับคำถามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งเข้าใจเทคนิคการเปลี่ยนคำถามเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังมากยิ่งขึ้น
14:45 - 16:00
Demo นำเสนอผลงานหลังจากที่ได้เรียนรู้และปรับปรุงจากหลักสูตร พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งและข้อเสนอแนะของตนเองเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงให้ตรงจุด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมที่ลดช่องว่างของปัญหาในการนำเสนอผลงานของแต่ละคน

3Vs เพื่อการนำเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพหลายคนมักจะมุ่งโฟกัสที่จะทำอย่างไรให้เนื้อหาหรือข้อความของตนเองเป็นที่น่าสนใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ฟังไม่ได้โฟกัสที่ถ้อยคำที่เราพูดนำเสนอไปเท่านั้น แต่ปัจจัยอื่น ๆ ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การนำเสนอผลงานนั้นมีอิมแพคต่อผู้ฟังมากยิ่งขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึงนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นสำคัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “3Vs” ซึ่งได้แก่ Visual (สิ่งที่ผู้อื่นเห็น) Vocal (เสียงที่ผู้อื่นได้ยิน) และ Verbal (สารที่สื่อออกไป) โดยแต่ละปัจจัยมีสันส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนี้

55% Visual (สิ่งที่ผู้อื่นเห็น) สิ่งที่ผู้ฟังการนำเสนอผลงานจะได้เห็นจากการนำเสนอ โดยไม่ใช่เพียงแต่บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของผู้นำเสนอเท่านั้น แต่ Presentation ที่ใช้ในการนำเสนอ การจัดเรียงข้อมูลในการนำเสนอ รวมไปถึงอวจันภาษาต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีสัดส่วนสูงถึง 55% ที่ส่งผลให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจในการนำเสนอ สัดส่วนที่สูงนี้เองจึงทำให้ผู้นำเสนอจะต้องระมัดระวังให้รอบด้าน และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอให้มากที่สุด

38% Vocal (เสียงที่ผู้อื่นได้ยิน) ใครว่าเสียงของผู้นำเสนอไม่สำคัญ แต่เสียงคือสื่อสำคัญที่จะถ่ายทอดข้อความของผู้นำเสนอไปยังผู้ฟัง และเสียงถือได้ว่าเป็นสื่อหนึ่งที่ผู้ฟังจะหลุดโฟกัสได้ยาก หากผู้นำเสนอรู้จักการใช้เสียงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความตื่นตา ตื่นใจ และตื่นหูให้แก่ผู้ฟัง เชื่อได้เลยว่าแนวโน้มของการประสบความสำเร็จของหลักสูตรจะสูงขึ้นมาก ๆ

7% Verbal (สารที่สื่อออกไป) น่าแปลกใจที่เนื้อหาที่ผู้นำเสนอมักจะตั้งใจเตรียมนำเสนอจะมีอิมแพคต่อผู้ฟังน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหานำเสนอก็ยังมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จะดีกว่าไหมถ้าเราได้เตรียมความพร้อมในการจัดเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการนำเสนอไอเดีย 7% นี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรของคุณได้

3Vs ที่ได้แบ่งปันไปนั้นเป็นปัจจัยภาพกว้างที่สำคัญของสร้างการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละประเด็นจะมีเทคนิคต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยทำให้การนำเสนอผลงานของคุณเกิดผลลัพธ์อย่างที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อน เพียงแค่คุณเลือกใช้มันให้เป็น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สนใจหลักสูตรนี้ (ติดต่อเรา)

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page