top of page
MindDoJo,Honda

แบบประเมินความพึงพอใจ

New Biz: Online Coaching: Selling to the First 10 Customers

แบบทดสอบหลักสูตร: Selling to the First 10 Customers

วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2566

เพศ
สังกัด

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ระดับ :  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา
3. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด
4. การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน (ฝ่าย BP)
2. ความสะดวกในการเข้าใช้เทคโนโลยีออนไลน์ (Microsoft team)

วิทยากร

1. ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย
2. การอธิบายที่เข้าใจง่าย
3. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
4. การช่วยเหลือในการไขข้อข้องใจ

เนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร

1. เนื้อหาตรงต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
2. ความชัดเจนและลําดับของเนื้อหา
3. ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาหลักสูตร

ประโยชน์ของหลักสูตร

1. หลักสูตรครั้งนี้มีประโยชน์ต่อคุณ
2. คุณสามารถนําความรู้หลักสูตรนี้ไปใช้ได้
3.คุณพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน?

ประโยชน์ต่อผู้อื่น

1.ท่านพร้อมที่จะแนะนำหลักสูตรนี้ให้ผู้อื่น
bottom of page