top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 10/32

ก. คำนึงถึงความเป็นไปได้
ข. จะทําในสิ่งที่เห็นผลแน่นอนและมั่นใจในผลลัพธ์เท่านั้น
bottom of page