top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 13/32

ก. เก็บความคิดหรือความรู้สึกไม่ให้คนอื่นรู้
ข. กิจกรรมต่างๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีคนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม
bottom of page