top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 14/32

ก. ความเป็นนามธรรม (abstract) และทฤษฎี
ข. ความเป็นรูปธรรมและของจริง (concrete) การปฏิบัติจริง
bottom of page