top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 15/32

ก. ช่วยบุคคลอื่นๆ ในการสํารวจความรู้สึกของเขาเหล่านั้น
ข. ช่วยผู้อื่นในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
bottom of page