top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 19/32

ก. ใช้สามัญสำนึก การวิเคราะห์ และเหตุผลในการตัดสินใจ
ข. ใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ และเหตุผลในการตัดสินใจ
bottom of page