top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 02/32

ก. ได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าเป็นคนช่างคิด มีปฏิภาณไหวพริบฉับไว
ข. ได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าเป็นคนตรงไปตรงมาและรับความถูกต้องเที่ยงตรง
bottom of page