top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 22/32

ก. เป็นบุคคลในกลุ่มทัศนิยม (ความคิด จินตนาการ Idealism)
ข. เป็นบุคคลในกลุ่มสัจนิยม (ความจริง เหตุผล Realism)
bottom of page