top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 23/32

ก. เชื่อมั่นตามความคิดเห็น การตัดสินใจของตน
ข. ตัดสินจากหลักฐาน และความจริงที่ปรากฏตามความถูกต้อง
bottom of page