top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 31/32

ก. มีอารมณ์ร่วมในสถานการณ์ต่างๆ การโต้แย้ง อภิปราย และภาพยนตร์
ข. ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
bottom of page