top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 05/32

ก. เงียบขรึม ชอบใช้เวลาอยู่ตามลําพังเงียบๆ เพื่อใช้ความคิด
ข. กระตือรือร้น การได้ใช้เวลาอยู่กับคนอื่นๆ จะเป็นการเพิ่มไฟในการทํางานให้แก่ตนเอง
bottom of page