top of page

แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร MindDoJo

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม

ระดับ :  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม 

1. ความรู้ความเข้าใจของท่านในหลักสูตรนี้ก่อนเข้าอบรม
2. ความรู้ความเข้าใจของท่านในหลักสูตรนี้หลังเข้าอบรม

วิทยากร (คุณณัฐพร วรรณภินพงศ์)

1. ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย
2. การอธิบายที่เข้าใจง่าย
3. การสร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้
4. การช่วยเหลือในการไขข้อข้องใจ

วิทยากร (คุณจีรวัฒน์ เยาวนิช)

1. ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย
2. การอธิบายที่เข้าใจง่าย
3. การสร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้
4. การช่วยเหลือในการไขข้อข้องใจ

เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม (คุณณัฐพร วรรณภินพงศ์)

1.เนื้อหาตรงต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
2. ความชัดเจนและลำดับของเนื้อหา
3. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
4. ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาการอบรม

เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม (คุณจีรวัฒน์ เยาวนิช)

1.เนื้อหาตรงต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
2. ความชัดเจนและลำดับของเนื้อหา
3. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
4. ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาการอบรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. การเดินทางและสถานที่
2. โสตทัศนูปกรณ์ (ระบบการนำเสนอข้อมูลทั้งภาพและเสียง)
3. อาหาร , เครื่องดื่ม

ประโยชน์ของการอบรม

1. การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อคุณ
2. คุณสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้

ประโยชน์ต่อผู้อื่น

1. ท่านพร้อมที่จะแนะนำหลักสูตรนี้ให้ผู้อื่น
bottom of page