top of page
 Storytelling for Business สร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เสริมทักษะการเล่าเรื่องให้มีประสิทธ

Storytelling
for Business

"สร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เสริมทักษะการเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการสื่อสารเพื่อสร้างพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร"

  • 30%เนื้อหาและกรณีศึกษา

  • 20%การนำเสนองาน

  • 50%การออกแบบนวัตกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ เผชิญกับความท้าทายด้านการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการสร้างความแตกต่าง เพื่อจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความสำคัญในการสื่อสารและการนำเสนอประเด็นจากแนวคิดที่ซับซ้อนให้มีความเรียบง่ายอย่างเช่นการเล่าเรื่อง หรือการสร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าสนใจจึงกลายมาเป็นทักษะที่สำคัญที่คนในองค์กรจะต้องรับรู้และเข้าใจเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นสามารถยกระดับการสื่อสาร สร้างอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างรูปแบบการเล่าเรื่องของคนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การเล่าเรื่องจึงกลายเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ และทรงคุณค่าที่นอกเหนือไปจากการสื่อสาร แต่ยังกำหนดรูปแบบการรับรู้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมาย กลายเป็งองค์ความรู้เหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปัญหาที่ลูกค้าเจอ การเล่าเรื่องจึงกลายเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ และทรงคุณค่าที่นอกเหนือไปจากการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่คุณจะได้ในหลักสูตรนี้

การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่แค่เพียงการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังกำหนดรูปแบบการรับรู้ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมายของคนในองค์กร ทำให้เรื่องราวเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้ในโลกธุรกิจ

 1 

ชุดทักษะที่ครอบคลุม: ฝึกฝนการถ่ายทอดเรื่องราว ตั้งแต่การจัดโครงสร้างให้ง่ายต่อการสื่อสาร ไปจนถึงการถ่ายทอดข้อมูลให้ติดอยู่ในความจำของผู้ฟังด้วยความมั่นใจ

 2 

สร้างจุดเริ่มการเปลี่ยนแปลง: ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ ถูกผลักดันให้เกิดมากขึ้นจากการเรื่องราวทีมีประสิทธิภาพ สร้างก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่คนในองค์กรสามารถเริ่มได้จากเรื่องราว

 3 

การแสดงภาวะผู้นำ: สร้างความโดดเด่นในฐานะผู้นำโดยใช้การเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

Storytelling for Business | Day 1 

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
เรียนรู้ เข้าใจถึงวัตุประสงค์ของเรื่องราวที่อยากจะสื่อสาร และทำการวิเคราะห์ทำความเข้าใจผู้ฟังของเราให้มากขึ้น การเล่าเรื่องที่ดีตัวเอกไม่ใช้ผู้เล่า แต่คือผู้ฟังต่างหากที่คือ Hero!! ของเรื่องราวนี้
10:45 - 12:00
ฝึกฝนการวางโครงสร้างและสื่อสารแนวคิดในการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะถูกนำเสนอก่อน ตามด้วยรายละเอียดสนับสนุน ส่งข้อความที่ชัดเจนและมีผลกระทบผู้ฟัง
13:00 - 14:30
ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาของเรื่องราวให้เข้าใจง่าย ลดความซับซ้อน สร้างความน่าเชื่อถือ สื่อสารคุณค่าที่จับต้องได้ ให้เรื่องเล่าของเราฝังติดอยู่ในสมองของผู้ฟัง
14:45 - 17:00
สร้างการเรียนรู้ร่วมการผ่านนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในรูปแบบการแข่งขันของผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความเข้มข้นของการนำเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจที่จะสร้างอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Workshop สไตล์ MindDoJo เรียนแบบ Active Learning หรือมี Activity มากกว่าการ Lecture

เรื่องราวที่ดีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

  • เข้าใจ: เรื่องราวช่วยทำให้ผู้ฟังเข้าใจจุดประสงค์ได้โดยทั่วถึง ด้วยการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

  • โน้มน้าว: พลังของเรื่องราวจะสามารถสร้างอิทธิพลให้ผู้ฟังไปสู่ทิศทางที่เราอยากให้เห็นถึงเป้าหมาย

  • เปลี่ยนแปลง: เรื่องราวคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง จากการรับรู้จนไปสู่การปฏิบัติที่จะสร้างผลกระทบสู่คนและองค์กร

กรอบการสื่อสารที่ McKinsey & Company ใช้ในการวางโครงสร้างและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะถูกนำเสนอก่อน ตามด้วยรายละเอียดสนับสนุน โครงสร้างนี้ช่วยในการส่งข้อความที่ชัดเจนและสร้างผลกระทบต่อผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page