top of page

แบบสำรวจความสนใจการเรียนรู้หลักสูตรเนื้อหาผ่าน Board Game Simulation

คุณเคยใช้ Board Game เพื่อการเรียนรู้หรือไม่ ?
คุณมีความสนใจในการใช้ Board game สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด

ขอบคุณสำหรับข้อมูล บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

bottom of page