top of page
Change Maker Transforming the organization by changing people’s minds and behaviours  without forgetting to change ourselves
  • 50% การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

  • 35% เนื้อหาและกรณีศึกษา

  • 15% การนำเสนอกลุ่ม

  • ผู้บริหารระดับสูง

  • ผู้วางแผนกลยุทธ์

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

Change Maker: ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ MindDoJo เชื่อว่าผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงจะช่วยองค์กรให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องเรียน Change maker ?

หลักสูตร Change Maker ของ MindDoJo จะสร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ สร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง พัฒนาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกำลังใจและปลุกพลังของคนในองค์กร อีกทั้งตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของพวกเขาตามที่ต้องการ จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้นำจะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสำเร็จซึ่งช่วยให้องค์กรของพวกเขาทำการปรับตัวและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ภาพรวมของวิธีแก้ปัญหา

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมีคุณค่ามากในการผลักดันประสิทธิผลสำหรับองค์กรของพวกเขาในช่วงเวลาที่ท้าทาย หลักสูตร Change Maker ของ MindDoJo มีความแข็งแกร่งในทักษะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับผู้นำในทุกระดับขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ผู้อื่น และองค์กรของพวกเขา

Effective leaders of change are highly valuable in driving performance for their organizations in tough times.

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสามารถ

สร้างวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของอนาคตที่ชัดเจนและน่าสนใจ ทำให้ทีมของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจและสามารถร้อยเรียงจุดแข็งของแต่ละคนและขับเคลื่อนองค์กรอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมผู้อื่น: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มขีดความสามารถและทำให้ทีมของพวกเขาได้รับการส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเพิ่มขีดความสามารถในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งจัดสรรให้ทรัพยากรและสนับสนุนพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ พวกเขาเฉลิมฉลองความสำเร็จและรับรู้การส่งเสริมความสำเร็จเพื่อรักษาสมรรถนะขององค์กร

สร้างความเชื่อถือระหว่างคนในองค์กร: ผู้นำแห่งเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปเพียงตัวคนเดียวได้ พวกเขาสามารถสร้างพันธมิตรของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันและมุ่งมั่นที่จะนำการเปลี่ยนแปลง พวกเขาทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างความเห็นชอบและตั้งเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและปรับทิศทางตามต้องการ พวกเขาติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง พวกเขาสามารถระบุและแก้ไขอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงและปรับทิศทางตามความต้องการเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นนักสื่อสารที่มีทักษะที่ดีที่จะสามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงไปยังสู่ทีมได้ เขาสามารถฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบสนองต่อความกังวลของคนอื่น ๆ ได้ และพวกเขาสื่อสารได้อย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงในเรื่องของความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ของวิธีแก้ปัญหา

หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมได้:

IMG_1030.JPG

เข้าใจการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

IMG_1034.JPG

สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านได้

IMG_1033.JPG

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_1032.JPG

รู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

IMG_1031.JPG

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_1029.JPG

เข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิดและปรับใช้ได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์

Change Maker Day1 

Change Maker Day2

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผ่านกรณีศึกษาจากธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทำให้เห็นว่ารอช้าไม่ได้อีกต่อไปกับการเปลี่ยนแปลง
10:45 - 12:00
เข้าใจ 8 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรพร้อมทั้งแนวทางการนำไปใช้เพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
13:00 - 14:30
สร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่านการตั้งเป้าหมายร่วมกัน และวาดภาพเป้าหมายในอนาคตที่จะทำให้เห็นแนวทางการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรรม
14:45 - 17:00
วิเคราะห์แรงขับการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทำเข้าใจความท้าทายและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง และสร้างแนวทางที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น
เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
14:45 - 17:00
เข้าใจจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความเข้าใจและก่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง และสร้างพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
13:00 - 14:30
ประเมินความสามารถในการโน้มน้าวใจผ่านช่องการทางโน้มน้าวใจเพื่อเข้าใจความชื่อนชอบโดยธรรมชาติในการโน้มน้าวใจและแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมผู้อื่นให้ก่อการเปลี่ยนแปลง
10:45 - 12:00
ฝึกฝนการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการโน้มน้าวใจต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการโน้มน้าวใจผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้อื่นก่อการเปลี่ยนแปลง
09:00 - 10:30
เข้าใจแนวคิดแบบยืดหยุ่นเพื่อนำไปสู่การเตรียมพร้อมให้ผู้อื่นในองค์กรพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page