top of page

แบบประเมินความพึงพอใจ
Open House Workshop 2023

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ระดับ :  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม

1. ความรู้ความเข้าใจของท่านในครั้งนี้ก่อนเข้าอบรม
2. ความรู้ความเข้าใจของท่านในครั้งนี้หลังเข้าอบรม

วิทยากร

1. ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย
2. การอธิบายที่เข้าใจง่าย
3. การสร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้
4. การช่วยเหลือในการไขข้อข้องใจ

เนื้อหาและกิจกรรมของการฝึกอบรม

1.เนื้อหาตรงต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
2. ความชัดเจนและลำดับของเนื้อหา
3. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
4. ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาการอบรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. สถานที่
2. โสตทัศนูปกรณ์ (ระบบการนำเสนอข้อมูลทั้งภาพและเสียง)
3. อาหาร , เครื่องดื่ม

ประโยชน์ของการอบรม

1. การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อคุณ
2. คุณสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้

บันทึกข้อมูลเรียบร้อย!

bottom of page