top of page
From-Strategy-to-Projects-(Aligning-Strategies)-.jpg

From Strategy to Projects (Aligning Strategies)

"จากเป้าหมายขององค์กรสู่โครงการที่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนด้วยการออกแบบจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์"

  • กิจกรรมเวิร์คชอบ 60%

  • เนื้อหา 30%

  • การนำเสนอโซลูชัน 10%

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าร่วม

20 คน

การทำความเข้าใจวิธีจัดโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรเป็นวิธีการสำคัญคนในองค์กรที่จะใช้ในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยตรงต่อวิสัยทัศน์ และภารกิจโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

การเรียนรู้วิธีจัดแนวกลยุทธ์กับโครงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดโดยมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่โครงการที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และลดการสูญเสียจากความคิดริเริ่มที่ไม่ใช่เชิงกลยุทธ์ หรือไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรได้

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตร Creative Problem Solving ไปด้วยกันกับมายด์โดโจ

การดำเนินการตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น

ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

ความคล่องตัวของคนในองค์กรเรื่องกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้น

ฝึกการใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ในภาพกว้าง

สามารถออกแบบประสิทธิภาพและความรับผิดชอบที่วัดได้

Outline: ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตร

From Strategy to Projects DAY1

From Strategy to Projects DAY2

ลำดับ
เนื้อหาและกิจกรรม
Session 1
เรียนรู้แนวคิดของเป้าหมายองค์กร และการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินด้านกลยุทธ์สู่การบรรลุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
Session 2
ร่วมกันเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และธีมเชิงกลยุทธ์ที่เป็นนามธรรมให้กลายผลลัพธ์ที่จับต้องได้ภายในองค์กร สร้างความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุม และช่วยให้การดำเนินการตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ
Session 3
เข้าใจแนวคิดการใช้เครื่องมือ “Strategy Map” และ “Balance Scorecard” เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการจัดการเชิงกลยุทธ์ ออกแบบเป้าหมายร่วมให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นใน
Session 4
กิจกรรมออกแบบกลยุทธ์ผ่านมุมมองด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และความสามารถในองค์กรผ่านเครื่อง Strategy Map สร้างความสอดคล้อง และเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องทำให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
Session 1
รู้ถึงการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) กระบวนการที่เป็นระบสำหรับการทำให้กลยุทธ์องค์กรมีประสิทธิภาพ ทำให้เห็นองค์กรโดยรวมในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Session 2
ออกแบบและสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง KPIs หรือ OKRs ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละมุมมองของ Balance Scorecard เพื่อความวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
Session 3
ระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการที่สามารถแก้ไขช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับตัววัดของแต่ละมุมมอง เพื่อสร้างประสิทธิภาพ KPIs หรือ OKRs โดยโฟกัสไปที่ความคิดริเริ่มโครงการของแต่ละสายงานในองค์กร
Session 4
ออกแบบรายละเอียดของกลยุทธ์สู่เป้าหมายเบื่องต้นด้วย Graphic Plan เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจภายในทีม เป็นต้นแบบการติดตาบความคืบหน้า และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพตามตัววัดที่ตั้งไว้

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจแนวคิดของการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ โดยเข้าใจว่าโครงการควรสะท้อนและสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรในวงกว้างอย่างไร

พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กรและระบุวัตถุประสงค์หลักที่สามารถแปลเป็นเป้าหมายของโครงการได้

เรียนรู้เทคนิคในการวัดประสิทธิภาพของโครงการเทียบกับตัววัดที่ถูกออกแบบจากหลักสูตร และประเมินความสำเร็จของการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

The Balanced Perspectives

Screen Shot 2567-04-25 at 15.24.35.png

Balanced Scorecard เป็นกรอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่แปลเป้าหมายขององค์กรให้เป็นชุดมาตรการวัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ช่วยให้องค์กรจัดกิจกรรมของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ

Screen Shot 2567-04-25 at 15.29.54.png

Strategy Map เป็นเครื่องมือภาพที่ให้วิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการสื่อสารกลยุทธ์ขององค์กร โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะสอดคล้องกับกรอบการทำงาน Balanced Scorecard แผนที่กลยุทธ์ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร และการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะมีส่วนช่วยต่อความสำเร็จโดยรวมอย่างไร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page