top of page
gIzzC9qk.jpeg

Innovation Hackathon

25%เนื้อหาและกรณีศึกษา

25%การนำเสนองาน

50%การออกแบบนวัตกรรม

  • องค์กรที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

  • ผู้ที่สนใจยกระดับศักยภาพความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม

  •  องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านนวัตกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

"ปลดปล่อยศักยภาพทางปัญญาของทีมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ"

องค์กรชั้นนำในปัจจุบันต่างต้องการความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และการแก้ปัญหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าภายนอกและภายในที่องค์กรประสบอยู่ตลอดเวลา  MindDojo เราช่วยให้องค์กรชั้นนำสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ เพื่อพลิกโฉมองค์กรของคุณผ่านการจัด Hackathon เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเข้มข้น เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียง 3 วัน โดยทีมจะร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโครงการนวัตกรรม พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานต่อผู้นำระดับสูง MindDojo เรามีความเชี่ยวในการส่งมอบความรู้การพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้ สร้างหลักฐานแนวคิด และเร่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ลงทุนด้านนวัตกรรมได้เร็วมากขึ้น

ทำไมองค์กรชั้นนำจึงนิยมจัด Hackathon ?

Video Overview About Hackathon

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

แนวคิดการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม: Hackathon จะส่งผลให้เกิดต้นแบบที่ใช้งานได้หรือหลักฐานแนวคิดที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้

การทำงานร่วมกันของคนในองค์กร: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน ซึ่งสามารถช่วยลดช่องว่างภายในองค์กรได้

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ดียิ่งขึ้น: สามารถนำไปสู่การพัฒนากระบวนการภายในและบริการใหม่ หรือการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตสำหรับลูกค้าภายในได้

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่: หลักสูตร Hackathon สามารถนำไปสู่การระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตลาดใหม่ๆ

โดยรวมแล้วหลักสูตร Hackathon ของ MinddoJo เราพร้อมที่จะส่งมอบประโยชน์มากมายให้กับองค์กร ตั้งแต่การส่งเสริมนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการภายในและการขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 15 ปี ในการพัฒนานวัตกรรม

Day 1: เข้าใจปัญหาผ่านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
สัมผัสประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบผ่านกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริง
10:45 - 12:00
เรียนรู้วิธีการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
13:00 - 14:00
เทคนิคการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างง่ายเพื่อเข้าใจถึงการแก้ปัญหาที่แท้จริงสําหรับลูกค้า
14:45 - 17:00
เข้าใจประสบการณ์และปัญหาของลูกค้าในปัจจุบันด้วย Customer Journey Maps
17:00 - 19:00
Pitch #1 : เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแบบเบื้องต้น
19:00 เป็นต้นไป
การสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมพร้อมกับการระดมความคิดเชิงนวัตกรรม

Day 2: สร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างโซลูชันพร้อมใช้งานทันทีและสามาารถช่วยแก้ปัญหาของลูกค้า
10:45 - 12:00
สร้างความแข็งแกร่งให้กับไอเดียของคุณโดยการปรับความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก (Mega Trends, Consumer Trends & Tech Trends)
13:00 - 14:00
เข้าใจกลไกทางด้านธุรกิจที่สำคัญอยู่เบื้องหลังไอเดียนวัตกรรมของคุณด้วย BMC
14:45 - 17:00
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง ร่วมกับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาภายในองค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเฉพาะทาง)
17:00 - 19:00
Pitch #2 : นำเสนอไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ
19:00 เป็นต้นไป
สร้างต้นแบบแนวคิดของคุณเพื่อทําให้โครงการของคุณเป็นจริง

Day 3: การสร้างต้นแบบในการพัฒนา

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
การออกแบบต้นแบบและการทดลองทางธุรกิจด้วยวิธี LEAN StartUp
10:45 - 12:00
สร้างต้นแบบการทํางานที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วและล้มเหลวราคาถูกโดยการทดลองกับลูกค้า
13:00 - 14:00
เรียนรู้จากการทดลองทางธุรกิจและปรับปรุงโครงการนวัตกรรมของคุณร่วมกับปรึกษา
14:45 - 17:00
เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม ( Pitch Deck)
17:00 - 19:00
Pitch #3 : ช่วงเวลาสำคัญในการนำเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการระดับผู้บริหารในองค์กรเพื่อรับการอนุมัติ
19:00 เป็นต้นไป
ร่วมเฉลิมฉลองยินดีกับนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนต่อยอดพร้อมกับพิธีมอบรางวัล

Hackathon คือสนามแข่งนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยขับเคลื่อนด้วยหลักการ LEAN Start Up วิธีการนี้ช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมที่ดีนั้นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่จากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเพียงอย่างเดียว

 Hackathons work for several reasons ? drive innovation and encourage collaboration among employees.

Hackathons provide a focused environment where participants can concentrate on a specific project or problem. This helps drive progress and produce results in a short amount of time.

Hackathons bring people with diverse skills and perspectives together to work on a common goal. This can lead to new ideas and solutions that may not have been possible through individual effort.

The time constraints of a hackathon create a sense of urgency and encourage participants to prioritize their efforts and work efficiently.

Hackathons often provide participants with access to resources, such as technology, data, and experts, that they may not have access to in their regular work environment.

The competitive nature of hackathons can drive participants to push the boundaries of what is possible and produce innovative solutions.

Finally, hackathons are often fun and engaging, with a lively atmosphere that fosters creativity and collaboration.

Lean Startup เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?

  1. Validated Learning:  ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยข้อมูลเพื่อตัดสินใจ วิธีการเริ่มต้นแบบลีนช่วยให้คุณทดสอบสมมติฐานของคุณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านการทดลองในโลกแห่งความเป็นจริงและการตอบรับจากลูกค้า วิธีนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตรงกับความต้องการของลูกค้าและช่วยให้คุณประหยัดเวลาและงบประมาณ

  2. Minimum Viable Product(MVP): วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบแนวคิดของคุณกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า MVP เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นต่ำที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วิธีนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆ และช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ล้มเหลว

  3. การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง: วิธีการเริ่มต้นแบบลีนช่วยให้คุณทําซ้ำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากลูกค้า วิธีนี้ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและช่วยให้คุณรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

Validated learning Rather than relying on assumptions or guesses
Minimum viable product (MVP) : The method focuses on developing and testing

Build-Measure-Learn Feedback Loop

Build-Measure-Learn Feedback Loop (Reduced risk, Increased speed to market, Improved customer satisfaction, Greater innovati)

Lean Start Up กุญแจสู่นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ วิธีการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  1. ลดความเสี่ยง: ช่วยให้ธุรกิจสามารถทดสอบสมมติฐานของตนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ล้มเหลว หากแนวคิดของคุณไม่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับแต่งแนวคิดของคุณได้ก่อนที่จะลงทุนเงินและทรัพยากรจำนวนมาก

  2. ติดปีกความเร็วในการออกสู่ตลาด: การพัฒนาต้นแบบและทดสอบ MVP ช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาดและช่วยให้ธุรกิจสามารถนําหน้าคู่แข่งได้ สิ่งสำคัญคือต้องนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

  3. ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: ทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าและข้อเสนอแนะของลูกค้า วิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจและความภักดีเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้ที่สูงขึ้น

ยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมที่มากขึ้น: ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดลองการเรียนรู้และการทําซ้ำ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์แนวคิดและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ

Design Thinking  Process

Design Thinking 

Customer Journey Life Cycle

Customer Journey
Life Cycle

Inno8

สร้างนวัตกรรมด้วย Inno8 Framework

วิทยากรของเรา

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อและขอเอกสาร

ขอบคุณสำหรับข้อมูลทางเราจะติดต่อกลับภายใน 3 วัน

bottom of page