top of page
People Intelligence (MBTI) หลักสูตรเข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วย MBTI

MBTI Personality Test

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยยึดตามทฤษฎีของ Carl Jung และ มีการการพัฒนามากกว่า 60ปี จากการประยุกต์ใช้ทั่วโลก ระบุความชอบส่วนบุคคลใน 4 มิติ 8 คู่ตัวอักษร ได้แก่

เนื่องด้วยเครื่องมือ MBTI มีความแม่นยำสูง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ด้วยการประเมินความชอบส่วนบุคคลในแต่ละมิติ โดยเครื่องมือ MBTI จะกำหนดประเภทบุคลิกภาพประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 16 ประเภท

INTJ - "COMPETENCE + INDEPENDENCE = PERFECTION" (ความสามารถ + ความเป็นอิสระ = ความสมบูรณ์แบบ)

INTJ มีความเป็นอิสระและมีความเฉพาะตัว และคนอื่นๆ อาจมองว่าพวกเขาดื้อรั้นในบางครั้ง พวกเขาเป็นคนใจเย็น เด็ดขาด เป็นนักคิดระยะไกล นักสังเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ สงวนท่าที เข้าใจยาก และวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง งานประจำจะเบื่อพวกเขา พวกเขาชอบวิเคราะห์และพยายามประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน พวกเขามีมาตรฐานสูงสำหรับงานของพวกเขาเหมือนพวกชอบความสมบูรณ์แบบ

INTJ

ENTP - "LIFE'S ENTREPRENEURS" (ผู้ประกอบการแห่งชีวิต)

นักการทูตเก่งในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของระบบและกล้าได้กล้าเสีย พวกเขาเชี่ยวชาญในการสร้างความเป็นไปได้ทางแนวคิดแล้ววิเคราะห์อย่างมีกลยุทธ์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ฉลาด มีเหตุผล มีมโนทัศน์ อยากรู้อยากเห็น วิเคราะห์ มีเหตุผล มีเหตุผล เป็นกลาง พูดตรงไปตรงมา มีพลัง และมีชีวิตชีวา

ENTP

ENFP - "ANYTHING'S POSSIBLE" (อะไรก็เป็นไปได้)

ENFP คือการผจญภัยที่สร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้น พวกเขาเข้ากับคนกลุ่มใหญ่ได้ พวกเขาอบอุ่น เป็นมิตร เอาใจใส่ ให้ความร่วมมือ กระตือรือร้น และเป็นธรรมชาติ พวกเขาเข้าใจวิธีการทำงานของผู้คนและกลุ่มได้ดี พวกเขาต้องการคำยืนยันจากผู้อื่น และพร้อมจะแสดงความขอบคุณและการสนับสนุน

ENFP

ISFJ - "ON MY HONOR, TO DO MY DUTY" (ด้วยเกียรติของฉัน ฉันจะทำหน้าที่ของฉัน)

ISFJ เป็นที่พึ่งพาได้และมีน้ำใจ มุ่งมั่นต่อบุคคลและกลุ่มที่พวกเขาเกี่ยวข้องและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เป็นคนปฏิบัติได้จริง สมจริง เป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง ให้ความร่วมมือ คำนึงถึงผู้อื่น ใจดี อ่อนไหว เงียบๆ จริงจัง และมีแนวโน้ม ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบในครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา

ISFJ

ISTP - "DOING THE BEST I CAN WITH WHAT I'VE GOT" (ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่)

ISTP ชอบสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขา พวกเขาสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าถึงแก่นของปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ความพยายามน้อยที่สุด พวกเขาสนใจว่าสิ่งต่างๆ ทำงานอย่างไรและทำไม แต่กลับพบว่าทฤษฎีนามธรรมไม่น่าสนใจ เว้นแต่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พวกเขามีความมั่นใจ เงียบๆ สบายๆ เป็นอิสระ กล้าเสี่ยง เป็นนักแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ เชิงวิเคราะห์ และเชิงตรรกะ

ISTP

ESFP - "DON'T WORRY - BE HAPPY" (อย่ากังวล - จงมีความสุข)

ESFP ได้รับความสนุกสนานมากมายจากชีวิตและความสนุกสนานที่ได้อยู่ด้วย พวกเขาสนใจผู้คนและประสบการณ์ใหม่ๆ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นคนเชื่อฟัง สบายๆ ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติได้จริง มีเหตุผล ขี้เล่น ใจกว้าง เห็นอกเห็นใจ และมีไหวพริบ พวกเขาเกลียดการวางแผนล่วงหน้าหรืองานประจำหรืองานโครงสร้าง พวกเขาเรียนรู้โดยการทำหรือโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมของพวกเขา

ESFP

INTP - "INGENIOUS PROBLEM SOLVERS" (นักแก้ปัญหาอันชาญฉลาด)

INTP จะเงียบและเก็บตัว แม้ว่าพวกเขาสามารถพูดเก่งในด้านที่พวกเขารู้จักดีก็ตาม พวกเขาสนใจความท้าทายในการค้นหาแนวทางแก้ไข พวกเขาเป็นคนมีจิตใจที่รวดเร็ว เฉียบแหลม เงียบ ยืดหยุ่น สงบ แยบยล อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความคิด วิเคราะห์  มีตรรกะ มีเหตุผล และวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง พวกเขาชอบทำงานอิสระ

INTP

INFJ - "CATALYSTS FOR POSITIVE CHANGE" (ตัวช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชิงบวก)

INFJ มีพรสวรรค์ในการทำความเข้าใจความหมายที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ของมนุษย์ พวกเขามีความเฉียบแหลม สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ แนวความคิด สัญลักษณ์ เชิงเปรียบเทียบ อุดมคติ ซับซ้อน ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน เป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อค่านิยมของพวกเขา พวกเขาชอบที่จะส่งเสริมให้ผู้คนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พวกเขาให้ความสำคัญกับความสามัคคี

INFJ

ENFJ - "THE PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS" (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์)

ENFJ เป็นคนกระตือรือร้น กระตือรือร้น และตระหนักถึงผู้อื่น พวกเขาชอบที่จะเข้าใจความต้องการทางอารมณ์ แรงจูงใจ และข้อกังวลของผู้อื่น พวกเขามุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนผู้อื่นและส่งเสริมการเติบโตของพวกเขา พวกเขาอบอุ่น มีความเห็นอกเห็นใจ ให้การสนับสนุน ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ มีจินตนาการ สร้างสรรค์ แสดงออก ตอบสนองและโน้มน้าวใจ พวกเขาชอบความหลากหลายและความท้าทายใหม่ๆ

ENFJ

ESTJ - "TAKING CARE OF BUSINESS" (ดูแลหรือจัดการงาน)

ESTJ ชอบจัดระเบียบโครงการ การดำเนินงาน ขั้นตอน และบุคลากร จากนั้นจึงดำเนินการเพื่อให้สิ่งต่างๆ สำเร็จ มีความเด็ดขาด ชัดเจน วิจารณ์อย่างเป็นกลาง มั่นใจในตนเอง ปฏิบัติได้จริง และเป็นไปตามความเป็นจริง พวกเขาดำเนินชีวิตตามมาตรฐานและความเชื่อที่ชัดเจน พวกเขาให้ความสำคัญกับความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ พวกเขาให้ความสำคัญกับบทบาทความสัมพันธ์อย่างจริงจังและปฏิบัติตามด้วยความรับผิดชอบ

ESTJ

ISFP - "IT'S THE THOUGHT THAT COUNTS" (ความตั้งใจหรือความคิดที่สำคัญ)

ISFP นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ยืดหยุ่น ช่างสังเกต ปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม เงียบเชียบ สงวนท่าที ไว้วางใจ ใจดี และมีน้ำใจ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขสงบที่พวกเขาต้องการให้เวลาได้สัมผัสในแต่ละช่วงเวลา พวกเขาชอบอิสระที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเอง พื้นที่ของตัวเอง และกำหนดกรอบเวลาของตัวเอง พวกเขาแสดงเพียงอารมณ์ขัน ความอบอุ่น และความกระตือรือร้นต่อคนที่พวกเขารู้จักดีเท่านั้น

ISFP

ENTJ - "EVERYTHING'S FINE - I'M IN CHARGE" (ทุกอย่างดี - ฉันควบคุมอยู่)

ENTJ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติและผู้สร้างองค์กร มีความเป็นผู้นำสูง พวกเขาวางแนวความคิดและสร้างทฤษฎีอย่างพร้อมเพรียงและแปลความเป็นไปได้เป็นแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว พวกเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ ตรรกะ ตรงไปตรงมา ท้าทาย เด็ดขาด มีแนวคิด นักคิดระดับโลก นักทฤษฎีและนักวางแผนเชิงนวัตกรรม

ENTJ

INFP - "STILL WATERS RUN DEEP" (คนนิ่งๆ มักมีความคิดและความรู้สึกลึกซึ้ง)

INFP มีค่านิยมหลักภายในที่เป็นแนวทางในการโต้ตอบและการตัดสินใจของพวกเขา พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตและการพัฒนาภายในและของผู้อื่น พวกเขาอ่อนไหว กังวล เอาใจใส่ มีอุดมคติ ภักดีต่อความคิด สร้างสรรค์ และซับซ้อน พวกเขามีแนวโน้มที่จะสงวนและเลือกแบ่งปันคุณค่าและความรู้สึกที่ยึดถืออย่างลึกซึ้งที่สุด

INFP

ISTJ-"TAKE YOUR TIME AND DO IT RIGHT" (ใช้เวลาให้เต็มที่และทำให้ถูกต้อง)

ISTJ นั้นเชื่อถือได้ สมจริง และใช้งานได้จริง พวกเขาจดจำและใช้ข้อเท็จจริงและต้องการให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจนและมีเหตุผล เป็นระบบ มีเหตุผล มีเหตุผล ทำงานหนัก ระมัดระวังรายละเอียดและขั้นตอน พวกเขาชอบทำงานคนเดียวและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้ความสำคัญกับกำหนดเวลาอย่างจริงจัง

ISTJ