top of page

สร้างนวัตกรรมด้วย Inno8 Framework

นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ควบคู่กันไปด้วย โดยรูปแบบนวัตกรรมในยุค Digital ที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้เพื่อนําพาธุรกิจให้เติบโต อย่างก้าวกระโดดได้ ก็คือ Inno8 Framework ได้แบ่งออกเป็น 3 หมวด 8 รูปแบบ ตามจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม ได้แก่


1. OPERATIONAL Excellence ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบนวัตกรรม

เพื่อปรับการจัดการ ภายในให้มีประสิทธิภาพ


1.1. Business Model Innovation วิธีสร้างกําไรจากธุรกิจ

  • Freemium Model นิยมมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นการให้ลูกค้าใช้ฟรีก่อนและจะเก็บเงินเม่ือ ลูกค้าต้องการความ Premium มากขึ้น นั้นคือ Free+Premium ตัวอย่างเช่น Dropbox, Spotify, YouTube

  • Subscription-Base Model มาแรงสุดในยุคนี้ เป็นโมเดลท่ีเหมือนกับระบบสมาชิกด้วยการ Subscribe หรือ Follow พร้อมทั้งเหมาจ่ายเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี แต่ก็มีจุดอ่อนน่ัน คือจะต้องผลิต original content เพ่ือสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้า ตัวอย่างเช่น Netflix -On-DemandModelคิดเงนิตามหการใช้งานจริงตัวอย่างเช่นGrab,LINEMAN

  • Two-Side Market Place Model ธุรกิจ Platform เป็นสอื่ กลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น Airbnb(ผู้เช้า+ผู้ให้เช่า), Facebook(User+Content Creater+ผู้ลงโฆษณา )

  • Ad-Supported Model ทํากําไรจากการเก็บโฆษณาจากองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น Google


1.2. Network Innovation การสร้างนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร เป็นการจับมือกับพันธมิตรหรือคู่แข่งเพ่ือสร้างนวัตกรรมร่วมกนั win-winทั้ง2ฝ่ายเป็น การนําจุดแข็งของเรา+จุดแข็งของพันธมิตร น่ันก็คือ Concept ของการ Collab ตัวอย่างเช่น AP X MUJI กลายเป็นคอนโด Life PINKLAO, Microsoft X SHISEDO ได้เป็นฟังก์ชัน TeleBauty


1.3 Process นวัตกรรมทางด้านกระบวนการ เป็นการปรับวิธีทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหลัก สามารถนํา Technology เข้ามามีส่วนร่วมได้ ตัวอย่างเช่น amazon นําเอาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายช้ันมาของมาหาพนักงาน, TOYOTA ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean เป็นการลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิต ลดกระบวนการผลิตที่ ไม่จําเป็นออกไป2. PRODUCT Leadership ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นําของตลาดอยู่ เสมอ ได้แก่


2.1. Core Product ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กร พัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและแตกต่างไปจากเดิม ตัวอย่างเช่น iPhone, รถยนต์ (สวยขึ้น ประหยัดขึ้น), รองเท้ากีฬา (Performance ดีขึ้น)
2.2. Ecosystem การสร้างระบบนิเวศ์ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักให้เช่ือมโยงกันทุก ๆ Product เช่ือมโยงกันด้วยระบบบางอย่าง ตัวอย่างเช่น Product Apple ท่ีเชื่อมโยง กันผ่าน Apple ID หรือ iCloud , ปตท. สร้าง Product แล้วเช่ือมโยงด้วยสถานีให้บริการน้ํามันของ ตนเอง


ศึกษาต่อแบบละเอียดพร้อมตัวอย่างอีกมากมาย สามารถคล๊ิกที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://www.minddojo.co.th/inno8corporateinnovation เป็นการเรียนกับวิทยากร ท่ีมากความสามารถและรูปแบบการเรียนท่ีสบาย ๆ และเป็นกันเอง สามารถกรอกอีเมลล์ในช่องข้างล่างน้ีได้เลย โดยทาง MindDojo จะส่งข่าวสารหรือบทความใหม่ ๆ ท่ีเท่าทัน โลกในยุคดิจิทัลนี้ให้กับคุณ!

ดู 400 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page