top of page
Stakeholder Influence
 • 50% เนื้อหา  

 • 25% กรณีศึกษา

 • 25% บทบาทสมมติ

 • ผู้จัดการโครงการ

 • หัวหน้างาน

 • ทีมงานโครงการ

 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองในด้านการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

Stakeholder Influence
"กลยุทธ์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

ในยุคปัจจุบันทุกองค์หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องโครงการซึ่งมักจะต้องการการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทีมงานของคุณเองจำเป็นต้องทักษะที่หลากหลาย ซึ่งความรู้ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่มก็ยิ่งทำให้การทำงานในโครงการนั้นยุ่งยากและวุ่นวายมากยิ่งขึ้น หากใครเคยทำโครงการร่วมกับคนหลายๆ คน คงจะทราบดีว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนนั้น ยากที่จะแก้ไขกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากงาน ดังนั้น การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และไม่ควรมองข้าม หลักสูตรนี้ทาง Minddojo เองจะนำเสนอหลักการและทักษะของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้งานโครงการและงานที่ต้องทำร่วมกัน ราบรื่นยิ่งขึ้น

ทำไมหลาย ๆ องค์กรจึงเลือกให้ความสำคัญกับการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุณจะได้รับ

เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน การวางแผน การเตรียมตัว การตอบสนอง และการทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุความสำเร็จนี้

เข้าใจความสำคัญของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้คุณค้นพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณต้องการอะไรและคาดหวังอะไรจากโครงการของคุณ ช่วยให้คุณระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการของคุณ และผู้ที่อาจต่อต้าน

ระบุตัวตนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สร้างทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ว่าใครมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณ มีความสนใจ หรือสามารถส่งผลต่อโครงการได้

บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าขนาดใด ตั้งแต่ธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทุกองค์กรควรใช้เวลาทำความเข้าใจและรับฟังเสียงของกลุ่มต่างๆ ที่พวกเขาส่งผลกระทบและเกี่ยวข้องด้วย

Agenda: Stakeholder Influence DAY1

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
สัมผัสมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการของคุณ
10:45 - 12:00
ระบุ วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ สิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของโครงการของคุณ
13:00 - 14:30
กิจกรรมเชิงปฏิบัติวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกรณีศึกษา
14:45 - 16:30
One Team Mindset สร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันของทีมในองค์กรของคุณกำจัดหลุมพลางในการทำงานเป็นทีม

Agenda: Stakeholder Influence DAY2

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
สร้างรากฐานความน่าเชื่อถือให้กับทีม ด้วยเทคนิค Trust & Rapport พื้นฐานของการเปิดใจทำงานร่วมกัน
10:45 - 12:00
สร้างตัวตนให้มีอิทธพลน่าเชื่อถือในการทำงานด้วย 7 Influence Strategies 
13:00 - 14:30
โน้มน้าวใจเป็นด้วย 6 Channels of Persuasion  ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้
14:45 - 16:30
เสริมทักษะการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิผล ช่วยให้มั่นใจในการต่อรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
A-Power

A Power/Interest Grid: เครื่องมือในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากระดับอิทธิพลและความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เครื่องมือนี้มักแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 ประเภทตามระดับอิทธิพลและความสำคัญ ได้แก่

 • ดาวเด่น (Power Players) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลสูงและสนใจในโครงการมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนี้มักมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางของโครงการ

 • ผู้สนับสนุน (Supporters) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลปานกลางและสนใจในโครงการมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนี้มักให้การสนับสนุนโครงการและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม

 • ผู้ต่อต้าน (Opponents) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลปานกลางและไม่สนใจในโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดขวางการดำเนินโครงการ

 • ผู้สังเกตการณ์ (Laggards) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่ำและไม่สนใจในโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนี้มักไม่มีส่วนร่วมในโครงการ แต่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page