top of page

50% กิจกรรม

30% เนื้อหา

20% แลกเปลี่ยนไอเดีย

  • ผู้บริหาร

  • ผู้บริหารระดับกลาง

  • พนักงาน

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

People Intelligence (MBTI)

หลักสูตรเข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วย MBTI

ในปัจจุบันนี้หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทำให้การทำงานต้องและติดต่อสื่อสารกับทีมอื่นๆมากขึ้นและมักจะมีควาามเข้าใจในการสื่อสารความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือวิธีการสื่อสารที่ต่างกัน การไม่เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ ปัญหาความขัดแย้งภายใน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากกับองค์กร แน่นอนว่า นี่คือสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าอง์กรหรือตัวบุคลากรในทุกๆองค์กรอย่างมหาศาล  ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดไหนก็ตาม ปัญหาในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มิอาจจะแก้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้เองทาง MindDojo จึงเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้

ซึ่งเป็นเหตุผลให้ MindDojo ได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาด้วยการใช้เครื่องมือ MBTI ที่ถูกพัฒนามามากกว่า 60 ปีและ ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มาแก้ปัญหานี้ให้กับองค์กรของคุณ ที่ บุคคลกรในองค์กรทุกแผนก สามารถเข้าถึง และ สามารถเรียนรู้ได้

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร ที่จะส่งเสริมให้ทีมในองค์กรของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น:

กำหนดการเรียน: People Intelligence (MBTI)

ระยะเวลา
กิจกรรม
(9:00 - 10:30)
สำรวจประเภทบุคลิกภาพ MBTI ของคุณด้วยแบบทดสอบ MBTI และทำความเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแต่ละบุคคล
(10:45 - 12:00)
เห็นความแตกต่างในบุคลิกภาพของคนอย่างชัดเจนทางด้าน การรับพลังงาน,การรับข้อมูล,การตัดสินใจ,ไลฟ์สไตล์ ของบุคลิกภาพประเภทต่างๆ ผ่านกิจกรรม Type Discovery
(13:00 - 14:30)
การเข้าใจในจุดแข็งจุดอ่อนและภาพรวมของทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านการ์ดเกม และ กิจกรรมเกมโชว์
(14:45 - 16:00)
เรียนรู้ความแตกต่างในวิธีคิดของแต่ละบุคลิกภาพและการตัดสินใจของบุคลิกแต่ละแบบในการสื่อสารและทำงานร่วมกันกับทีมเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของงาน ผ่านกิจกรรม สมมติบทบาท

Workshop สไตล์ MindDoJo เรียนแบบ Active Learning หรือมี Activity มากกว่าการ Lecture

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยยึดตามทฤษฎีของ Carl Jung และ มีการการพัฒนามากกว่า 60ปี จากการประยุกต์ใช้ทั่วโลก ระบุความชอบส่วนบุคคลใน 4 มิติ 8 คู่ตัวอักษร ได้แก่

 ISFJ - "ON MY HONOR, TO DO MY DUTY" 

MindDojo มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ MBTI เป็น Solution ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและบริษัทชั้นนำในเมืองไทยและต่างประเทศมานานกว่า 15 ปี เนื่องด้วยเครื่องมือ MBTI มีความแม่นยำสูง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ด้วยการประเมินความชอบส่วนบุคคลในแต่ละมิติ โดยเครื่องมือ MBTI จะกำหนดประเภทบุคลิกภาพประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 16 ประเภท

มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Carl Jung มีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งทำให้เครื่องมือ MBTI เป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการระบุประเภทบุคลิกภาพของผู้คน

เป็นการประเมินเพื่อรายงานบุคลิกภาพของตนเอง

เครื่องมือ MBTI เป็นการประเมินเพื่อรายงานบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งหมายความว่าบุคคลจะตอบคำถามตามการรับรู้ถึงความชอบของตนเอง สิ่งนี้ทำให้แต่ละบุคคลสามารถนำเสนอบุคลิกภาพของตนเองได้แม่นยำยิ่งขึ้น

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความแตกต่างไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของบุคคล

เครื่องมือ MBTI ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความชอบมากกว่าลักษณะนิสัย ความชอบเป็นวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมตามธรรมชาติ ในขณะที่ลักษณะนิสัยเป็นคุณลักษณะที่มั่นคงกว่าและไม่เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ ในขณะที่ลักษณะจะมีความยืดหยุ่นน้อยลง ดังนั้นเครื่องมือ MBTI จึงเป็นภาพสะท้อนสภาพจิตใจปัจจุบันของแต่ละบุคคลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ได้รับการตรวจสอบโดยการวิจัย

เครื่องมือ MBTI ได้รับการตรวจสอบโดยการวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องสูง ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือ MBTI มีความสม่ำเสมอในการวัดสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัด และสะท้อนถึงประเภทบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ

วิดีโอตัวอย่างของ Workshop People Intelligence (MBTI)

3.jpg
12.jpg
22.jpg
43.jpg
31.jpg
44.jpg
6.jpg
34.jpg
35.jpg
41.jpg
40.jpg
47.jpg

ติดต่อและขอเอกสาร

ขอบคุณสำหรับข้อมูลทางเราจะติดต่อกลับภายใน 3 วัน

bottom of page