top of page

4 วิธีการทำงานภายใต้ "BIAS"

Bias เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำงาน บางครั้งอาจส่งผลกระทบหรือเกิดปัญหาขณะทำงานร่วมกันได้ วันนี้ MindDoJo หยิบคำแนะนำจาก Google ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานภายใต้ความขัดแย้งได้มาฝากค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อม ๆ กัน

Bias เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำงาน บางครั้งอาจส่งผลกระทบหรือเกิดปัญหาขณะทำงานร่วมกันได้ วันนี้ MindDoJo หยิบคำแนะนำจาก Google ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานภายใต้ความขัดแย้งได้มาฝากค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อม ๆ กัน
1. Structure for Success (แนวทางปฏิบัติที่ขัดเจนร่วมกัน) วางข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ร่วมกัน โครงสร้างที่ต้องการ ชัดเจนถึงความต้องการ เป้าหมายและเกณฑ์ของการตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดอคติในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานคิดไอเดียนวัตกรรมสำหรับองค์กร กำหนดโจทย์การสร้างไอเดียอย่างชัดเจนที่สามารถจับต้องได้ มี Innovation Selection Criteria ที่ชัดเจน เกิดจากการกำหนดขึ้นมาจากความเห็นชอบของคณะผู้บริหารหรือผู้ที่้เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม เพื่อลด Bias หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเลือกที่รักมักที่ชังไปได้ในเวลาเดียวกัน 1. Structure for Success (แนวทางปฏิบัติที่ขัดเจนร่วมกัน) วางข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ร่วมกัน โครงสร้างที่ต้องการ ชัดเจนถึงความต้องการ เป้าหมายและเกณฑ์ของการตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดอคติในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานคิดไอเดียนวัตกรรมสำหรับองค์กร กำหนดโจทย์การสร้างไอเดียอย่างชัดเจนที่สามารถจับต้องได้ มี Innovation Selection Criteria ที่ชัดเจน เกิดจากการกำหนดขึ้นมาจากความเห็นชอบของคณะผู้บริหารหรือผู้ที่้เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม เพื่อลด Bias หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเลือกที่รักมักที่ชังไปได้ในเวลาเดียวกัน

1. Structure for Success (แนวทางปฏิบัติที่ขัดเจนร่วมกัน) วางข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ร่วมกัน โครงสร้างที่ต้องการ ชัดเจนถึงความต้องการ เป้าหมายและเกณฑ์ของการตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดอคติในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานคิดไอเดียนวัตกรรมสำหรับองค์กร กำหนดโจทย์การสร้างไอเดียอย่างชัดเจนที่สามารถจับต้องได้ มี Innovation Selection Criteria ที่ชัดเจน เกิดจากการกำหนดขึ้นมาจากความเห็นชอบของคณะผู้บริหารหรือผู้ที่้เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม เพื่อลด Bias หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเลือกที่รักมักที่ชังไปได้ในเวลาเดียวกัน


2. Measure Results (ประเมินจากผลลัพธ์ด้วย Data) วัดผลหรือตัดสินใจจากข้อมูลผลลัพธ์ที่มี  Data ไม่มี Bias Data ช่วยลดอคติในหลาย ๆ ประเภท เช่น Confirmation bias, Contast bias, Autority bias ฯลฯ ผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเตรียมข้อมูลและ Data เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอเป็นตัวช่วยดี ๆ ที่ลดอคติในการทำงานร่วมกันได้

2. Measure Results (ประเมินจากผลลัพธ์ด้วย Data) วัดผลหรือตัดสินใจจากข้อมูลผลลัพธ์ที่มี Data ไม่มี Bias Data ช่วยลดอคติในหลาย ๆ ประเภท เช่น Confirmation bias, Contast bias, Autority bias ฯลฯ ผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเตรียมข้อมูลและ Data เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอเป็นตัวช่วยดี ๆ ที่ลดอคติในการทำงานร่วมกันได้


3. Evaluate subtle message (ประเมินสารด้วยใจเป็นกลาง) การประเมินแม้กระทั่งข้อความเล็กๆ น้อยๆ ให้ความสำคัญกับจุดเล็กน้อยที่อาจส่งผลต่อ Bias ถามตัวเองอยู่เสมอ ก่อนจะตัดสินว่ามีจุดไหนไหมที่อนุญาตให้ Bias ไปมีส่วนกับการตัดสิน  ระวัง Trigger หรือตัวกระตุ้นบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วส่งผลต่อ Bias ในขณะผู้คุย ตัดสินใจหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกัน3. Evaluate subtle message (ประเมินสารด้วยใจเป็นกลาง) การประเมินแม้กระทั่งข้อความเล็กๆ น้อยๆ ให้ความสำคัญกับจุดเล็กน้อยที่อาจส่งผลต่อ Bias ถามตัวเองอยู่เสมอ ก่อนจะตัดสินว่ามีจุดไหนไหมที่อนุญาตให้ Bias ไปมีส่วนกับการตัดสิ ระวัง Trigger หรือตัวกระตุ้นบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วส่งผลต่อ Bias ในขณะผู้คุย ตัดสินใจหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกัน
4. Hold everyone accountable (ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ) การให้ทุกคนรับผิดชอบในการระมัดระวังอย่าปล่อยให้ Bias มามีผลกับการทำงานร่วมกัน เนื่องจากบางครั้งเราอาจเผลอมี Bias บ้าง ฉะนั้นเราควรตระหนักรู้ตลอดเวลา มีสติและสามารถห้ามตัวเอง หรือหาวิธีขจัดเบื้องต้นด้วยตนเองได้

4. Hold everyone accountable (ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ) การให้ทุกคนรับผิดชอบในการระมัดระวังอย่าปล่อยให้ Bias มามีผลกับการทำงานร่วมกัน เนื่องจากบางครั้งเราอาจเผลอมี Bias บ้าง ฉะนั้นเราควรตระหนักรู้ตลอดเวลา มีสติและสามารถห้ามตัวเอง หรือหาวิธีขจัดเบื้องต้นด้วยตนเองได้


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page