top of page

การ Feedback ที่ดีควรเป็นอย่างไร (Sandwich Feedback) ?


การ Feedback ที่ดีควรเป็นอย่างไร (Sandwich Feedback) "Sandwich Feedback" เป็นวิธีการในการให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นแก่คนอื่น ๆ โดยที่คุณจะนำเสนอคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นในลักษณะของ "แซนด์วิช" โดยมีสองส่วนอยู่ระหว่างส่วนล่างและส่วนบนที่เป็นเชิงบวกหรือสิ่งดี ๆ บางอย่าง เพื่อเพิ่มความสมดุลในการให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นเช่นเดียวกันกับรูปแบบของ Sandwich Feedback

การ Feedback ที่ดีควรเป็นอย่างไร (Sandwich Feedback)

"Sandwich Feedback" เป็นวิธีการในการให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นแก่คนอื่น ๆ โดยที่คุณจะนำเสนอคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นในลักษณะของ "แซนด์วิช" โดยมีสองส่วนอยู่ระหว่างส่วนล่างและส่วนบนที่เป็นเชิงบวกหรือสิ่งดี ๆ บางอย่าง เพื่อเพิ่มความสมดุลในการให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นเช่นเดียวกันกับรูปแบบของ Sandwich Feedback


Positive Feedback (ส่วนบน) : เริ่มต้นด้วยคำชมเชยหรือข้อคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับผลงานหรือพฤติกรรมที่คุณต้องการชมหรือสนับสนุนกับทีม เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับคนในทีม

Positive Feedback (ส่วนบน) : เริ่มต้นด้วยคำชมเชยหรือข้อคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับผลงานหรือพฤติกรรมที่คุณต้องการชมหรือสนับสนุนกับทีม เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับคนในทีม


Negative Feedback (ส่วนกลาง) : หลังจากที่คุณชมเชยกับทีม เพื่อให้ทีมได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น คุณควรจะนำเสนอข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เป็นส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือสิ่งที่คุณคิดว่าสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น ข้อแนะนำในส่วนนี้ควรเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและสนับสนุนด้วยข้อมูลหรือตัวอย่างที่ชัดเจน

Constructive Feedback (ส่วนกลาง) : หลังจากที่คุณชมเชยกับทีม เพื่อให้ทีมได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น คุณควรจะนำเสนอข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เป็นส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือสิ่งที่คุณคิดว่าสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น ข้อแนะนำในส่วนนี้ควรเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและสนับสนุนด้วยข้อมูลหรือตัวอย่างที่ชัดเจน


More Positive Feedback (ส่วนล่าง) : ส่วนสุดท้ายคือการสรุปด้วยคำชมเชยหรือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับคนที่คุณให้คำแนะนำ อาจเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้พัฒนาต่อไปหรือบอกว่าคุณเชื่อในความสามารถของคนนั้น

More Positive Feedback (ส่วนล่าง) : ส่วนสุดท้ายคือการสรุปด้วยคำชมเชยหรือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับคนที่คุณให้คำแนะนำ อาจเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้พัฒนาต่อไปหรือบอกว่าคุณเชื่อในความสามารถของคนนั้น


การใช้ Sandwich Feedback เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นที่มีความสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องปรับปรุง และสิ่งที่ทำได้ดี จะส่งผลให้เกิดการสร้างพฤติกรรมของคนในองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page