top of page

องค์กรจะเป็นอย่างไร เมื่อพนักงานขาดความเป็น Teamwork


การทำงานเป็นทีม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการให้มันเกิดขึ้นกับองค์กร ทุกคนในทีมจะต้องมีเป้าหมายที่ตรงกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีต่อกันภายในทีม แต่อะไรจะเกิดขึ้น หากองค์กรของคุณขาด "Team work"

การทำงานเป็นทีม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการให้มันเกิดขึ้นกับองค์กร ทุกคนในทีมจะต้องมีเป้าหมายที่ตรงกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีต่อกันภายในทีม แต่อะไรจะเกิดขึ้น หากองค์กรของคุณขาด "Team work"องค์กรไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ หรือเป้าหมายใหญ่ ที่องค์กรตั้งไว้ร่วมกับทีม หากทีมไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าเป้าหมายจะเล็กแค่ไหน ความสำเร็จจากเป้าหมายนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น

องค์กรไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ หรือเป้าหมายใหญ่ ที่องค์กรตั้งไว้ร่วมกับทีม หากทีมไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าเป้าหมายจะเล็กแค่ไหน ความสำเร็จจากเป้าหมายนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่น การแข่งขันเกิดขึ้นจากความไม่สามัคคีของคนในทีม มองงานนั้นเป็นเวทีเพื่อสร้างผลงานของตนเองเพียงคนเดียว ระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีงานไหนที่จะสามารถเป็น one man show ได้เสมอไป เพราะทุก ๆ งานที่เกิดขึ้นนั้น มันเกิดจากการทำงานร่วมกัน และการประกอบร่างที่ดี

มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่น

การแข่งขันเกิดขึ้นจากความไม่สามัคคีของคนในทีม มองงานนั้นเป็นเวทีเพื่อสร้างผลงานของตนเองเพียงคนเดียว ระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีงานไหนที่จะสามารถเป็น one man show ได้เสมอไป เพราะทุก ๆ งานที่เกิดขึ้นนั้น มันเกิดจากการทำงานร่วมกัน และการประกอบร่างที่ดี


พนักงานขาดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การทำงานเป็นทีม ต้องพึ่งความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันของคนในทีมด้วย หากทีมขาดสิ่งนี้ไป จะส่งผลกระทบทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้ยากขึ้น เพราะจะเกิดความอึดอัดใจกันในระหว่างทำงาน ทีมเวิร์กจึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรและหัวหน้าทีมไม่ควรมองข้าม

พนักงานขาดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การทำงานเป็นทีม ต้องพึ่งความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันของคนในทีมด้วย หากทีมขาดสิ่งนี้ไป จะส่งผลกระทบทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้ยากขึ้น เพราะจะเกิดความอึดอัดใจกันในระหว่างทำงาน ทีมเวิร์กจึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรและหัวหน้าทีมไม่ควรมองข้ามพนักงานเกี่ยงงานและเกี่ยงหน้าที่ หน้าที่การทำงานของแต่ละคนในทีมอาจยังไม่ชัดเจนพอ ทำให้คนในทีมเกิดการเกี่ยงงาน เกี่ยงหน้าที่ ไม่รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อทีม เพราะฉะนั้นทั้งตัวองค์กรและหัวหน้างาน ควรที่จะกำหนดขอบเขตของการทำงานที่ชัดเจนให้กับคนทำงาน

พนักงานเกี่ยงงานและเกี่ยงหน้าที่

หน้าที่การทำงานของแต่ละคนในทีมอาจยังไม่ชัดเจนพอ ทำให้คนในทีมเกิดการเกี่ยงงาน เกี่ยงหน้าที่ ไม่รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อทีม เพราะฉะนั้นทั้งตัวองค์กรและหัวหน้างาน ควรที่จะกำหนดขอบเขตของการทำงานที่ชัดเจนให้กับคนทำงานงานที่ออกมาขาดประสิทธิภาพ ความร่วมมือ ร่วมใจ คือส่วนหนึ่งของการสร้างประสิทธิภาพของงาน หากทีมขาดความช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจากส่วนใดส่วนหนึ่งของคนในทีมไป ประสิทธิภาพของงานนั้น ๆ อาจจะไม่ดีพอหรือไม่มีเกิดประสิทธิภาพเลย

งานที่ออกมาขาดประสิทธิภาพ

ความร่วมมือ ร่วมใจ คือส่วนหนึ่งของการสร้างประสิทธิภาพของงาน หากทีมขาดความช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจากส่วนใดส่วนหนึ่งของคนในทีมไป ประสิทธิภาพของงานนั้น ๆ อาจจะไม่ดีพอหรือไม่มีเกิดประสิทธิภาพเลย
องค์กรเกิดความวุ่นวายและมีการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ความวุ่นวายมักเกิดจากการที่ทีมมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อาจเกิดจากการที่คนในทีมขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน เพราะฉะนั้นองค์กรควรสร้างระบบในการทำงานที่ดี และสื่อสารออกไปให้กับคนในองค์กรเข้าใจตรงกันทุกคน

องค์กรเกิดความวุ่นวายและมีการทำงานที่ไม่เป็นระบบ

ความวุ่นวายมักเกิดจากการที่ทีมมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อาจเกิดจากการที่คนในทีมขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน เพราะฉะนั้นองค์กรควรสร้างระบบในการทำงานที่ดี และสื่อสารออกไปให้กับคนในองค์กรเข้าใจตรงกันทุกคน


Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page