top of page

3 นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ♻️ 🌍

รู้หรือไม่หากอุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศา จะเกิดอะไรขึ้น…หากเรามองไปที่อนาคตของโลกในยุคปัจจุบัน ภาวะโลกร้อน (Climate change) กลายเป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องร่วมกันจัดการ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก หากอุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศา ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นคือ ภัยแล้งที่รุนแรง การขาดแคลนน้ำ ไฟไหม้รุนแรง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น น้ำท่วม น้ำแข็งขั้วโลกละลาย พายุภัยพิบัติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง

3 นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  รู้หรือไม่หากอุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศา จะเกิดอะไรขึ้น…หากเรามองไปที่อนาคตของโลกในยุคปัจจุบัน ภาวะโลกร้อน (Climate change) กลายเป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องร่วมกันจัดการ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก หากอุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศา ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นคือ ภัยแล้งที่รุนแรง การขาดแคลนน้ำ ไฟไหม้รุนแรง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น น้ำท่วม น้ำแข็งขั้วโลกละลาย พายุภัยพิบัติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง
นอกจากนี้ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเราด้วย เรากำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ และโลกต้องการการแก้ไขที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วันนี้ทาง MindDoJo ขอแนะนำนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถร่วมแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมาทำให้โลกของเรายั่งยืนไปด้วยกัน

1. พลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: นวัตกรรมทางด้านพลังงานสะอาดสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการลดการใช้พลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแหล่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานไฮโดรเจน นวัตกรรมในด้านนี้อาจรวมถึงการพัฒนาแบตเตอรี่ระดับใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่ถูกกว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาด


2. การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การใช้เทคโนโลยีในการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและการลดสารประกอบที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมีความสำคัญอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีการดัดแปลงการเจริญเติบโตของพืชและวัสดุที่ช่วยลดการดูดซึมของก๊าซเรือนกระจก การใช้เทคโนโลยีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าที่มีระบบรักษาความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


3. การส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรใหม่: การส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมของโลกให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เช่น การใช้พื้นที่ที่ว่างเพื่อการเพาะปลูกพืชที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก การนำเทคโนโลยีการตัดแต่งทรัพยากรใหม่ ๆ เช่น การใช้งานเทคโนโลยีการตัดแต่งดิน การใช้งานเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำในการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น


นวัตกรรมทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรใหม่ เป็นเพียงเล็กน้อยในหลายวิธีที่เราสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบของโลกร้อน แต่หากเราสามารถทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของเรา อนาคตของโลกก็สามารถมั่นคงได้ และเราจะสามารถให้โลกอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าในรุ่นต่อ ๆ ไป ด้วยกัน


การรับมือกับภาวะโลกที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความท้าทายให้กับทุกองค์เพื่อร่วมกันแก้ปัญกา แล้วองค์กรของคุณพร้อมที่จะกอบกู้โลกใบนี้แล้วหรือยัง หากสนใจอยากเรียนรู้การสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน 


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page