top of page

มี J E P S ไม่มีเจ็บ ✅

มี JEPS ไม่มีเจ็บ
การหาข้อมูลอ้างอิงสำหรับการนำเสนองานนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง แต่เราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่เรานำมานั้นมีความน่าสนใจ มีความว๊าว และคนสนใจข้อมูลนั้นอย่างติดหนึบ

ซึ่งวันนี้ MindDoJo มีสิ่งที่เรียกว่า JEPS มาเป็น Guideline ในการหาข้อมูลอ้างอิงที่จะทำให้การนำเสนองานเป็นเรื่องง่ายด่าย น่าสนใจอย่างมาก และดึงดูดผู้ฟังให้คล้อยตามไปกับการนำเสนองานของเราในเวลาเดียวกัน มีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่า


มี JEPS ไม่มีเจ็บ

 Judgement of Expert: ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่อ้างอิงได้ ทฤษฎี บทความหรือรายงานที่อ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเนื้อหาในการอ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญควรมีการตรวจสอบและอ้างอิงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เหมาะสมรวมถึงทฤษฎีที่ใช้ในการนำเสนอควรเป็นทฤษฎีที่มีความแพร่หลายและมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การนำเสนอของเรามีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น


 Examples: ตัวอย่าง ของสถานการณ์หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอสิ่งๆหนึ่งให้ผู้ฟังได้เห็นในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอว่าเราต้องการเสนอสิ่งใดเพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อาจเป็นการยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ละคร สิ่งที่กำลังเป็นกระแสหรือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรานำเสนอจะช่วยให้การนำเสนอมีความลื่นไหลและสามารถสะกดผู้ฟังได้มากขึ้น


 Personal Experience: ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เรื่องที่ทำให้การนำเสนอน่าสนใจ และผู้ฟังคิดตามแน่นอนว่าการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นจริง จะสร้างความสมจริงให้กับการนำเสนอนั้นให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นในการนำเสนอ รวมถึงการมีการถามความคิดเห็นระหว่างที่กำลังนำเสนอจากประสบการณ์ที่เล่าหรืออ้างอิง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีทำให้บรรยากาศในการนำเสนองานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 Statistics and Facts:

ผลงานวิจัย ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น นอกจากสาตาที่หลอกกันไม่ได้ก็มีผลงานวิจัยกับตัวเลข ที่จะทำให้งานนำเสนอของเราเกิดความน่าเชื่อถืออย่างมหาศาล ด้วยความที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราทำการเก็บข้อมูลหรืออ้างอิงมาเพื่อนำเสนอ นอกจากนี้การเลือกใช้รูปแบบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เหมาะสมจะช่วยให้การอ้างอิงมีความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page