top of page

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่าน SCAMPER 💡

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่าน SCAMPER SCAMPER เครื่องมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ สำหรับการแก้ปัญหา หรือการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นตัวย่อที่ประกอบด้วยเจ็ดคำที่ช่วยให้เรามองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
SCAMPER เครื่องมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ สำหรับการแก้ปัญหา หรือการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นตัวย่อที่ประกอบด้วยเจ็ดคำที่ช่วยให้เรามองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
Substitute (แทนที่) ทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิมด้วยสิ่งใหม่
Substitute (แทนที่) ทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิมด้วยสิ่งใหม่
Combine (รวบรวม) การนำสิ่งอื่น ๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ
Combine (รวบรวม) การนำสิ่งอื่น ๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ
Adapt (ปรับเปลี่ยน) ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทหรือการใช้งานที่แตกต่างกัน
Adapt (ปรับเปลี่ยน) ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ บริบทหรือการใช้งานที่แตกต่างกัน
Modify (แก้ไขปรับปรุง) แก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบคุณสมบัติให้มีคุณภาพดีขึ้น เช่น การเปลี่ยนขนาด สี รูปร่าง หรือรูปแบบ
Modify (แก้ไขปรับปรุง) แก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบคุณสมบัติให้มีคุณภาพดีขึ้น เช่น การเปลี่ยนขนาด สี รูปร่าง หรือรูปแบบ
Put to another use (ใช้ในลักษณะอื่น) นำไปใช้ประโยชน์ลักษณะอื่นได้ เช่น การนำผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือบริบทอื่น
Put to another use (ใช้ในลักษณะอื่น) นำไปใช้ประโยชน์ลักษณะอื่นได้ เช่น การนำผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือบริบทอื่น
Eliminate (กำจัด) สิ่งที่กำจัดออกได้โดยไม่ทำให้สิ่งที่มีอยู่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
Eliminate (กำจัด) สิ่งที่กำจัดออกได้โดย ไม่ทำให้สิ่งที่มีอยู่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
Reverse/Rearrange (จัดเรียงใหม่/เปลี่ยนทิศทางใหม่) จัดเรียงใหม่หรือปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
Reverse/Rearrange (จัดเรียงใหม่/เปลี่ยนทิศทางใหม่) จัดเรียงใหม่หรือปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆIdeation จะเปิดกว้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา การระดมความคิด เพื่อสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่างไปจากแนวคิดเดิม

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page