top of page
shutterstock_2182257767.jpg

Agile Project

Management

  • กิจกรรม 40%

  • อภิปรายภายในกลุ่ม 30%

  • เนื้อหา 30%

  • ผู้จัดการ

  • พนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วม

20 คน

70% การล้มเหลวของโครงการ

โครงการเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นปรับปรุงการดำเนินงาน กระบวนการ และเทคโนโลยีขององค์กรให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว วิธีการในการบริหารโครงการในยุคที่มีความไม่แน่นอน ผันผวน ซับซ้อน ความไม่ชัดเจน และ การถูกรบกวนจากปัจจัยต่างๆ  ( VUCAD ) วิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม ( Waterfall )จึงไม่สามารถตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมทุกการบริหารโครงการในรูปแบบดั้งเดิม ( Waterfall ) ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความเป็นไปได้ของโครงการต้องเรียนหลักสูตรนี้:

การใช้ Waterfall จะดีก็ต่อเมื่อโครงการนั้นมีความแน่นอนและ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากๆ เนื่องจากมีลำดับขั้นตอนที่เข้มงวด แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากไม่เพียงพอต่อเมื่อต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในโลกธุรกิจปัจจุบัน.

วิธีการแบบ Agile จึงถูกนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วิธีการทำงานแบบ Agile สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการทำงานให้รวดเร็วและเน้นการสื่อสารที่มากขึ้น การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมาก

ดังนั้นการนำ Agile ประยุกต์ในการบริหารโครงการทำให้โครงการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณค่า มีความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์ ทำให้โครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

Benefit / ประโยนช์ที่จะได้รับในหลักสูตรนี้

Solution Outcomes

ผลลัพธ์จากหลักสูตร Agile Project Management

ประยุกต์ใช้ Agile เพื่อการทำงานบริหารโครงการแบบไร้รอยต่อ: ผู้เข้าอบรมสามารถนำสามารถนำแนวคิดแบบ Agile มาใช้ร่วมกับการทำงาน และ การบริหารโครงการ ด้วยการจัดการกับงานของตนที่รับผิดชอบร่วมกับการบริหารโครงการไปพร้อมกันกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เติมเต็มความคาดหวังของโครงการด้วยกระบวนการ Agile: ผู้เข้าอบรมเข้าถึง Agile ในการทำงานอย่างลึกซึ้ง ดึงศักยภาพในการทำงาน เพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียพร้อมกับสมาชิกทีมที่มากขึ้น  เพิ่มประสิทธิผลของงาน ด้วยเครื่องมือของโลกยุคใหม่ตามความคาดหวังในทิศทางของโครงการและการเติบโตขององค์กร

ใช้เครื่องมือ Agile เพิ่มศักยภาพการทำงานและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ: ผู้เข้าร่วมสามารถใช้การทำงานแบบ Agile ในการพัฒนากระบวนการบริหารโครงการด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ที่ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน หรือ ล่าช้าในงานโครงการ ส่งเสริมให้กระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับปรุงแผนงาน และ รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนและกระบวนการการเรียนรู้: Agile Project Management

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
14:45 – 16:30
เข้าใจและประยุกต์ใช้ Agile เพิ่มเติมผ่านตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรระดับโลก (ประโยชน์ และ ข้อสังเกต ของ Agile ในการบริหารโครงการ), (ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้วยการนำกระบวนการ Agile ไปปรับใช้ในองค์กร)
13:00 – 14:30
ลงมือทำ Scrum ผ่านกิจกรรม Collaboration Work ก้าวข้ามการทำงานแบบดั้งเดิม เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการ Scrum ( Scrum Event ) ผ่านกิจกรรม LEGO ( Sprint Planning , Sprint Backlog , Sprint Review , Sprint Retrospective )
10:45 – 12:00
จุดประกายการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้วย Scrum Framework (เรียนรู้ Scrum framework ให้เบิกบาน), (บทบาทการทำงานของ Scrum Team อย่างถ่องแท้ ), (เข้าใจลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( User Stories ) ด้วยความเข้าใจและเข้าถึง)
09:00 – 10:30
เรียนรู้ Agile หลักการแนวคิดพิชิตโลก (Agile Vs Waterfall - ความแตกต่างสุดขั้วของ 2 วิธีการ ),(Adaptive Mindset - สร้างพื้นฐานแนวคิดการปรับตัว),(Agile & Scrum - สร้างความสำเร็จชัวร์ๆผ่านหลักการและเครื่องมือ)

วิดีโอตัวอย่างของ Workshop Agile Project Management

Agile Scrum Framework

Agile Scrum Framework

สนใจหลักสูตรนี้ (ติดต่อเรา)

Thank you!

bottom of page