top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 27/32

ก. ชอบคนที่เป็นเหตุเป็นผล
ข. ชอบคนที่มีความรู้สึก อ่อนโยน เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
bottom of page