top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 17/32

ก. ไม่ค่อยจะเปิดเผยบอกเล่าความในใจ ความคิดความรู้สึกของตน
ข. บอกเล่าความในใจ ความคิด ความรู้สึกต่างๆ ของตนอย่างเปิดเผย
bottom of page