top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 03/32

ก. ตัดสินบุคลากรในหน่วยงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในมือและจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบขั้นตอน
ข. ตัดสินบุคลากรในหน่วยงานบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกและความเข้าใจถึงความต้องการ และค่านิยมต่างๆของผู้ร่วมงานนั้นๆ
bottom of page