top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 06/32

ก. ใช้วิธีการที่คุ้นเคยและรู้ดีว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีอยู่แล้วในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ
ข. พยายามคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการทํางานเมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางาน
bottom of page