top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 30/32

ก. จินตนาการ วาดภาพไว้ล่วงหน้ากับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ข. ตรวจสอบรายละเอียดตามหลักฐานตามความเป็นจริงที่ปรากฏ
bottom of page