top of page

PERSONALITY TEST

ข้อที่ 20/32

ก. เตรียมแผนล่วงหน้าตามโครงการที่วางไว้
ข. วางแผนเฉพาะหน้าตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นชั่วเพียงเวลากระชั้นชิด ก่อนที่จะดำเนินตามโครงการนั้นๆ
bottom of page