top of page
NqcDVLTs.jpeg

MindDoJo Event

" เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ หลายรูปแบบการเรียนรู้ Face to Face,Online Learning,E-Learning ด้วยวิทยากรและสื่อการเทรนที่ทันสมัยและทันกระแส "

bottom of page